Větrání objektů - Vypracované otázky - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Vypracované otázky

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 07.10.2010 23:00
Kategorie: Zkoušky
Předmět: Větrání objektů
Známka: 1.5
Hodnoceno: 2x
Popis: vypracované otázky ke zkoušce


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

1.Rozdělení tlaku v budově – tlak vyvozený účinkem rozdílu teplot
Výměna ovzduší se děje především prouděním. Proudění vzdušin mezi dvěma místy je vyvoláno tlakovým spádem (rozdílem barometrických tlaků) mezi těmito dvěma místy.


2.Rozdělení tlaku v budově-tlak vyvozený účinkem větrů


3.Infiltrace
Přirozeným větráním infiltrací se rozumí výměna vzduchu, která vzniká I při uzavřených větracích otvorech pronikáním vzduchu netěsnostmi v obvodové konstrukci budovy, především (Poréznosti zdiva, Spárami netěsných oken a dveří)
Množství vzduchu vyměněného tímto způsobem závisí hlavně na (Orientaci místnosti vzhledem ke směru převládajících větrů, Intenzitě větrů v dané lokalitě, Četnosti a průběhu větrné situace, Provedení stavby, hlavně zdiva a omítek, Na konstrukci a velikosti otvorových prvků –oken, dveří – a jejích těsnosti, Výšce stavby a účelu, pro který byla určena)
Za bezvětří je rozdíl tlaku potřebný k infiltraci vyvozen pouze rozdílem teplot uvnitř a vně budovy, takže výměna vzduchu je poměrně malá.Přirozené větrání je v tomto případě nutno doplnit občasným krátkodobým provětráním místností okny.
V letní období za bezvětří přirozené větrání zcela selhává, neboť rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou je jen velmi malý, případně dokonce nulový.V letě však naštěstí lze pohodlně větrat okny.
Při náporu větru je naopak výměna vzduchu infiltrací velmi intenzívní a často mnohem větší než se požaduje z hlediska hygieny. V zimním období je pak táto velká výměna vzduchu spojená se značnými ztrátami a při centrálním vytápění se tím poruší rovnoměrnost vytápění místnosti ležících na různých stranách budovy.

4. Samočinné větrání – aerace.
Při samočinném větrání- aerací - vzniká rozdíl tlaků sejným způsobem jako při infiltraci, tj.působením vnějších faktorů – teploty vzduchu a větru.Rozdíl je v tom, že při aeraci proniká vzduch do místnosti zvláštními větracími otvory, takže průtočný průřez je větší a výměna vzduchu pak intenzivnější než při infiltraci.
Za bezvětří působí pouze rozdíl teplot uvnitř a vně místnosti.Otevře – li se jen jediný otvor / např. při větrání okny / prochází neutrální rovina středem tohoto otvoru a k výměně vzduchu nedochází.Pro aeraci jsou proto nutné dva aerační otvory – přiváděcí a odváděcí, ležící v různé výšce.
Při vyrovnání teplot uvnitř a vně místnosti a za bezvětří selže i aerace.Tento případ naštěstí nastává jen zřídka.
Při náporu větrů lze při větrání okny dosáhnout velmi intenzivního příčného provětrávání místností.Toto je ovšem možné jen tehdy, má-li vzduch volnou cestu budovou od přiváděcích otvorů na straně návětrné, k odváděcím otvorům na straně závětrné.Jsou-li místnosti na protilehlých stranách budovy odděleny stěnou bez dveří, není příčné provětrávání možné.
Aerace pomocí samostatných aeračních otvorů se využívá zejména v prostorech, kde vzniká teplo. Takovými prostory jsou hlavně výrobní haly, a ne prostory v obytných místnostech.Účinné využití tohoto způsobu výměny vzduchu předpokládá správnou velikost a rozmístění otvorů pro přívod a odvod vzduchu.

5. Šachtové větrání
Při šachtovém větrání ústí zvláštní větrací otvory do svislé šachty / komína /.Tato šachta může mít jak spodní –přiváděcí, tak také horní – odváděcí část, většinou ale má pouze horní odváděcí část a vzduch se do místnosti přivádí jinými větracími otvory, nebo pouze náhodnými netěsnostmi. V místnosti je větrací otvor zaústěn do svislé šachty, kterou vzduch odvádí do vnější atmosféry.V obytných budovách se vedou šachty středem budovy a běžně bývají vyzděné. Hlavním důvodem, proč se ještě používá šachtové větrání je jeho jednoduchost a provoz bez potřeby elektrické energie. Pro šachtové větrání je nutný dostatečný rozdíl mezi teplotou venkovní a vnitřní.
6. Základní metody řešení větrních sítí
Řešit větrní síť znamená určení hodnot objemového průtoku, tlakového rozdílu a aerodynamického odporu v každé větvi sítě. Existuje celá řada numerických metod, které můžeme rozdělit podle následujícího schématu.

Metody řešení větrních sítí
(výpočet objemového průtoku, tlakového rozdílu a aerodynamického odporu)


„Klasické metody“ Metoda kritické cesty

Zadáváme: neškrcené aerodynamické odpory neškrcené aerodynamické odpory celkový tlakový rozdíl požadované objemové průtoky

Počítáme: objemové průtoky ve větvích tlakové rozdíly ve větvích
tlakové rozdíly ve větvích potřebné odpory, které zajistí
požadované rozdělení celkového
větrního proudu


Proměna sítě Iterační metody
podle odporu

Metoda Newton-Raphsonova Lineární analýza Metoda Hardy-Crossova
a její modifikace
Proměna sítě podle odporu: Spočívá v postupném nahrazení odporů složitějších typů napojení větrních cest typy jednoduššími (transformace složitých, kombinovaných nebo diagonálních zapojení odporů v jednoduché zapojení paralelní nebo sériové) formou transformace sítě podle odporů tak, aby celkový odpor sítě bylo možno vyjádřit jediným, transformací vzniklým celkovým odporem soustavy.
Metoda Hardy-Crossova: Tato iterační metoda je založena na předpokladu, že rozdělení objemového průtoku ve větvích sítě je přibližné. Neznáme přesný objemový průtok , proudící i-tou větví (i = 1 až n, kde n udává počet větví) uzavřeného obrazce (smyčky), avšak známe nebo zvolíme jeho přibližnou hodnotu lišící se od přesné hodnoty o hodnotu .
Metoda Newton-Raphsonova: Obecné Newtonovy iterační metody na řešení větrních sítí, kdy pro účely konstrukce matematického modelu rozdělujeme větve do tří typů
R - větve: větve odporové;
Q - větve: větve se zdroji objemového průtoku;
H - větve: větve se zdroji podtlaku.
Každá větev je samozřejmě určena svým počátečním a koncovým uzlem a příslušnou veličinou podle typu, o jaký se jedná.
Lineární analýza: z mnoha důvodů nabízí asi nejlepší možný algoritmus, použitelný jako základ pro analýzu, optimalizaci a řešení větrních a energetických sítí.

7. Výměna vzduchu při větrání místnosti se zdroji škodlivin
Částečnou nebo celkovou výměnou vzduchu v místnosti se snižuje obsah škodlivin v prostorech, kde vznikají. Někdy postačí jen otevření oken či dveří, ale řízená výměna vzduchu už vyžaduje vzduchotechniku.
Ve většině průmyslových provozů je přiváděn upravený vzduch nejen s ohledem na hygienické požadavky, ale hlavně vzhledem ke vzniku škodlivých plynů, prachů a výparů odváděných odsávacím zařízení místním nebo celkovým větráním. Větrací soustava přivádí vzduch pro krytí předepsané výměny při celkovém větrání, ale zajišťuje přívod potřebného objemu odváděného ostatními systémy. Dále odvádí vzniklý přebytek, který například vytvoří vzduchová sprcha pracující s čerstvým vzduchem. Hlavní význam však má celkové větrání průmyslových výrobních prostor umožňující přívod čerstvého vzduchu do pracovní zóny a odvod škodlivin.

Soustavy vzduchotechniky v těchto provozech zabezpečují celkové větrání výrobních prostor v rozsahu umožňujícím snížení koncentrace škodliviny na předepsanou mez. Dále zajišťují předepsanou výměnu a vytváří rovnováhu objemů přiváděného a odváděného vzduchu vzhledem k ostatním místním zařízením a požadovaným tlakovým poměrům. Vnější nebo upravený vzduch má být v provozech se škodlivinami distribuován přímo do pásma pobytu lidí a dále přes místa zdrojů škodlivin do odváděcích otvorů. Odváděcí otvory u soustav celkového větrání jsou umístěny ve směru proudu znehodnoceného vzduchu tak, aby zabraňovaly mísení přiváděného vzduchu se škodlivinami.

Pro velké zdroje škodlivin je používáno kombinované větrání s nuceným přívodem většinou filtrovaného a tepelně upraveného vzduchu s odvodem znehodnoceného vzduchu aeračními světlíky. Při větrání aerací je zajištěna regulace průtoku přiváděného a odváděného vzduchu pomocí otevíravých křídel oken nebo regulačních klapek.

Pro výpočet průtoku vyměňovaného vzduchu při celkovém větrání nebo výpočet koncentrací na pracovišti při místním odsávání a pro určení hmotnosti škodlivin vypouštěných do venkovní atmosféry je nutné znát tok škodlivin přicházejících během výrobního pochodu do vnitřního ovzduší.

Otázka 8.
Výměna vzduchu při větrání místnosti se zdroji škodlivin při trvalém větrání

Trvalé větrání – po celou dobu provozu ve větrané místnosti zajišťuje předepsanou výměnu, přívod a odvod znehodnocené vzdušiny tak, aby koncentrace škodlivin byla udržována na přípustné hodnotě. Trvalé větrání se používá u většiny občanských a průmyslových budov, kde se vzduch trvale znehodnocuje vývinem značného objemu škodlivin, který je neustále odvádět. Při větrání trvalém je zajištěna stálá a rovnoměrná výměna vzduchu, přičemž nedochází k poklesům pokojových teplot. Při využití trvalé výměny vzduchu je třeba dbát, aby rychlost proudícího vzduchu nepřesáhla 0,2 m/s. Vyšší rychlosti vnímá populace jako nepříjemné. Trvalé větrání je zvlášť výhodné u prostor se stále velkou vlhkostí. Při trvalém větrání a tím vlastně i trvalém ochlazování se zvyšují náklady na vytápění.
10.Tlakové poměry v potrubní síti vzduchovodů

11.Aerodynamický výpočet vzduchovodů
Vedené proudění vzdušnin

Jedná se o proudění např. ve vzduchovodech, vzduchotechnických zařízeních, budovách,chodbách…
Při vedeném proudění vzdušnin se aplikují 3 zákl. veličiny, jejich vzájemný vztah je dán zákonem Aktinsonovým
Kde: delta p – tlakový spád mezi dvěma doby (Pa)
R - aerodynamický prostředí mezi danými dvěma body ( kg/m(-7) )
Qv - objemový průtok vzdušnin mezi danými dvěma body ( m3/s)
n - exponent, jehož hodnota pro laminární proudění je 1, pro turbulentní je stanovena číselná hodnota 2 (bezrozněrné)

Dále platí první a druhý zákon Gärtnerův, tj. zákon uzlů a zákon uzavřených obvodů smyček, viz obr 5.1 a 5.2
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Vypracované otázky.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Vypracované otázky

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39424
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace