Nauka o zemi - Vypracované otázky - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Vypracované otázky

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 21.09.2010 12:49
Kategorie: Zkoušky
Předmět: Nauka o zemi
Známka: Nehodnoceno
Hodnoceno: x
Popis: Vypracované zkouškové otázky do předmětu Nauka o zemi1. ročník FBI


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům




Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

1.Vývoj názorů na vesmír a svět kolem nás do 19. stol.

- dříve si lidé všímali… vysvětlení na úrovni přírodovědného poznání
- objevovaly se různé názory … většinou naivní
průlom… ARISTOTELES (cca 400 př. n. l.).. vše ve světě je složeno ze 4 prvků (oheň, voda, země, vzduch)
Země je KULATÁ… ( dříve názor, že Z je plochá deska, která plave na Světovém oceánu)… stanovil 2 základní důvody že Z je kulatá
1) PŘI ZATMĚNÍ MĚSÍCE – Země vrhá stín
2) POLÁRKA – pozorována z různých míst Peloponésu, nachází se pokaždé na jiných místech oblohy
… pokusil se stanovit obvod Země… 400 000 stádií – 1 stádium = 185m… (skutečný Oz = 40 000 km)

… o sto let později… ERASTOTENES (300 l. př. n. l.)
správně odhadl obvod Země… z úhlu dopadu stínu při slunovratu na 2 různých místech…
rozdíl 7 stupňů… Alexandrie a Siena = 800 km( - z času velbloudí karavany – kolik stádií urazí velbloud za 1 den) 7= 360/50….. 50*800 = 40 000 km

NÁZORY NA VESMÍR
- Galileo Galiley ( 16.- 17. stol.) „ A přece se točí “
- Isak Newton ( 17. stol) … konstatoval, že gravitace je síla, která převládá ve vesmíru, V. je nekonečný a rozpíná se
- 18. – 19. stol. ROZKLAD SVĚTLA… záření vzniká při přeskocích elektronů v jádrech
- Secchi … záření Slunce je podobné záření hvězd – vesmír má společný původ
- 19. stol Ch. Doppler … posuny ve spektrech většiny hvězd .. absorpční čáry… při pohybu hvězdy… podle barvy spektra určujeme zda se: VZDALUJÍ ( rudé čáry)
PŘIBLIŽUJÍ ( modré čáry)
… hlavně rudé posuny – že se vesmír rozpíná
- 19. stol. Ludvík Boltzman… ZÁKONY TERMODYNAMIKY
„ S ČASEM NEUSPOŘÁDANOST SYSTÉMU ROSTE “ ( podmínkou je stále stejná teplota ) … ve vesmíru jsou teplotně odlišné úseky – že vesmír je neuspořádaný – existuje jen po určitou dobu
- 19. stol. Heinrich Olberson … vyvrátil názory, že vesmír je nekonečný s nekonečným počtem hvězd( VZVRÁTIL NEWTONOVU TEORII)… v noci by nám obloha zářila (kdyby těch hvězd bylo nekonečné množství) 1023 HVĚZD, 2/3 jsou starší než Z , značná část hvězd se shlukuje do HVĚZDOKUP a GALAXIÍ (1011)

 

 

 

 

 

 

 


2.Výrazný posun v názorech na vesmír ve 20. stol.

Začátek 20. stol. E. Hubble … sledoval vesmír teleskopem o d= 2,5m , objevil velké množství galaxií, nejbližší Andromeda, rozšířil rozměr pozorování vesmíru 1 000 000 krát
( v roce 1997 Habblův teleskop zachytil kolaps 2 galaxií)
Albert Einstein … TEORIE OBECNÉ RELATIVITY 1915
… zvrat v názorech na vesmír, předpověděl existenci černých děr , stanovil KOSMOLOGICKOU KONSTANTU – rovnice popisovaly stacionární vesmír ( pevný, neměnný)
(… po schůzce v roce 1931… zjistil, že KK byla EINSTEINOVA největší chyba)
Georgie Lemeter… vesmír vznikl při výbuchu super těžkého atomu

…sešli se na schůzce v roce 1931…. TEORIE VELKÉHO TŘESKU
… předpokládá se že k VT došlo před 15-30 mld. let … T = 0
vybuchl supertěžký bod - uvolnění energie – vznik prostoru … od té doby se Vesmír rozpíná
… za tu dobu (od T = 0) několik etap:
Pozn. VT veškerá dnešní hmota, energie, prostor i čas vznikly asi před 15 mld. let při výbuchu označovaném jako Velký třesk. Elementární částice se začaly spojovat a vytvářet atomy vodíku a helia, vesmír se rozpínal a chladl. Po mnoha milionech let začaly vznikat galaxie, hvězdy, planety, a také život.

MIKROVLNÉ ZÁŘENÍ
- 1989 NASA vypustila satelit COBE, který registroval mikrovlnné záření jako pozůstatek velkého třesku, záření absolutně černého tělesa … 1. MAPA MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VESMÍRU (přepočítáno na mapu teploty vesmíru)----- BAREVNÉ--- důkaz toho, že vesmír má různě teplé oblasti--- může existovat jen po určitou dobu --- rozdíly teplot jsou velmi nízké

- další sonda 2002-2003 dokázala nerovnoměrné rozmístění mikrovlnného záření --- posunuje se DOBA VELKÉHO TŘESKU --- PŘED 13,7 MILIARDAMI LET--- procesy při vzniku vesmíru byly rychlejší, první hvězdy se rozzářily podstatně dříve

- díky tomu, že jsme schopni zachytit elektromagnetické záření, můžeme také vidět tzv. TEMNOU HMOTU A OBJEKTY MACHO( vysílají el.mag. záření)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorie stacionárního vesmíru, hlavní důkaz proti jejich platnosti

STACIONÁRNÍ TEORIE… vesmír existoval vždy a v nezměněné podobě a vždy
tu bude… Aristoteles
- v pol 20. století se v TEORII STACIONÁRNÍHO VESMÍRU objevily nedostatky…
… Hoyle, Bondi, Gold
…neproměnnost vesmíru stáhli k neproměnnosti hustoty – musí vzniknout nová hmota… mysleli si, že vzniká na hvězdách
1964 Bob Dicke a Peebles … pokud vesmír vznikl v období VELKÉHO TŘESKU, muselo dojít ke vzniku velkého množství energie, a tato energie musí být znatelná i dnes…. NEPODAŘILO SE JIM TO DOKÁZAT

Důkaz proti platnosti stacionární teorie
 1965 Wilson, Penzias… zachytil RELIKTNÍ ( zbytkové) záření po VELKÉM TŘESKU… tento objev POHŘBIL TEORII STACIONÁRNÍHO VESMÍRU(*)
…….1978 Nobelova cena za fyziku

 Již v 19. stol. Ludvík Boltzman… ZÁKONY TERMODYNAMIKY
„ S ČASEM NEUSPOŘÁDANOST SYSTÉMU ROSTE “ ( podmínkou je stále stejná teplota ) … ve vesmíru jsou teplotně odlišné úseky – že vesmír je neuspořádaný – existuje jen po určitou dobu

 1989 NASA vypustila satelit COBE, který registroval mikrovlnné záření jako pozůstatek velkého třesku, záření absolutně černého tělesa … 1. MAPA MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VESMÍRU (přepočítáno na mapu teploty vesmíru)----- BAREVNÉ--- důkaz toho, že vesmír má různě teplé oblasti--- může existovat jen po určitou dobu --- rozdíly teplot jsou velmi nízké

 další sonda 2002-2003 dokázala nerovnoměrné rozmístění mikrovlnného záření --- posunuje se DOBA VELKÉHO TŘESKU --- PŘED 13,7 MILIARDAMI LET--- procesy při vzniku vesmíru byly rychlejší, první hvězdy se rozzářily podstatně dříve


(*)Albert Einstein … TEORIE OBECNÉ RELATIVITY 1915
… zvrat v názorech na vesmír, předpověděl existenci černých děr , stanovil KOSMOLOGICKOU KONSTANTU – rovnice popisovaly stacionární vesmír ( pevný, neměnný)
(… po schůzce v roce 1931… zjistil, že KK byla EINSTEINOVA největší chyba)

 

 

 

 

 

 

 

Kosmologie a její základní výchozí principy
- hlavní 2 teorie a jejich charakteristiky

KOSMOLOGIE … nauka o vzniku a vývoji vesmíru ( kosmogonie – dříve)
- existuje představa… rozvíjejí ji matematickofyzikálním modelováním do dnešní doby… při odchylkách upravují výchozí model
- předpokládá se platnost fyzikálních zákonů (této doby) ale za velkého třesku byly jiné podmínky… vznikají otázky, zda má postup oprávnění.. nemá řešení
- TEORIE VZNIKU VESMÍRU MÁ RŮZNÉ HYPOTÉZY
… jsou neobjasněné, neexistuje žádná jedna teorie, která by veškeré procesy a jevy vysvětlila
TEORIE RELATIVITY… platí pro rozměry 103 až 1030
TEORIE KVANTOVÁ … pro atomy (malé částice) 10-14 až 10-24

ZÁKLADNÍ PRINCIPY OBECNÉ TEORIE RELATIVITY
PRINCIP KAUZALITY… v přírodě existuje jediná rychlost šíření objektu c= 3*108 m/s
(rychlost světla ve vakuu)
PRINCIP ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTY A ENERGIE… objevován potupně
V 17. st. ( Lomonosov ) hmota
V 19. st. (Joule) energie
Σ M + Σ E = konstantní
E = m* e2
Ve fyzikálních zákonech existují konstanty:
PLANKOVA KONSTANTA (gravitační šíření světla ve vakuu).. slouží ke změření vzdáleností ve vesmíru… 1 světelný rok = 1016 m (9 455 mld. km)

OBECNÁ TEORIE RELATIVITY – každá událost je definována třemi prostorovými souřadnicemi a časem…. ČTYŘROZMĚRNÝ PROSTOROČAS… definován hodnotou a energiemi ( můžeme být svědky událostí, které se udály před miliardami let- zánik, výbuch hvězdy. O zániku Slunce se dozvíme za 8 min.)
Obr. Obr.

HMOTA ( ENERGIE) mají schopnost ZAKŘIVOVAT PROSTOROČAS
- deformace se projevuje na velkých časových i délkových měřítcích
- z TEOR. REL. – světlo je zakřivováno působením gravitace energie
- EXISTENCE zakřivování prostoročasu… přemísťování na velké vzdálenosti pomocí ČERNÝCH DĚR
(po zakřivení k nejbližší hvězdě ALFA CENTAURI za 4 světelné roky. Jinak dříve… )
Z EORIE RELATIVITY – čas běží různě rychle ( měření času na atomových hodinách ve vesmíru na družici – pomaleji než na Zemi


KVANTOVÁ TEORIE
- malé struktury ATOMY, ČÁSTICE, SUBATOMÁRNÍ ČÁSTICE
1900 Max Palnk… elektromagnetické záření je vysíláno v určitých kvantech ( min. množstvích) E = h * v * υ ( h- plankova konst. , v- rychlost pohybu, υ- kmitočet mí)

1926 Werner Weisenberg… princip NEURČITOSTI
m- hmota částic, v- rychlost pohybu, neurčitost ve stanovení polohy
m * v * neurčitost ≥ h ( plankova konst.)
… nedokážeme předpovědět stav vesmíru, jen pravděpodobný průběh- ZÁKONY MAJÍ STATISTICKÝ CHARAKTER

5.Významné objevy fyziky 20. – 21. stol. s významem pro kosmologii

 Celá řada poznatků…. Směrem k subatomárním částem (kvarky, skvarky,… )
Byl značně rozšířen dálkový rozměr 10-35m až 1060m (Plankova délka) rozsah délkových škál- rozsah vesmíru

 SPIN ČÁSTIC… 0… ze všech směrů stejně, 1… musí se otočit o 360 stupňů, aby vypadala stejně, 2… 180 stupňů, ½… 720 stupňů
Všechny částice, které mají neceločíselný spin- tvoří hmotu
Všechny částice, které mají celočíselný spin- vytváří pole (silové působení mezi částicemi)

 KOSMICKÉ ZÁŘENÍ… proud vysokoenergetických částic z různých zdrojů v naší Galaxii (vč. Slunce)
- při reakci kosmického záření s atmosférou sekundární částice s mnohem menší energií
piony- miony- neutrina , záření gama, elektor.
- díky rozdílnosti nábojů se částice pozitron a elektron chovají jinak e1+, e1-
- pozitron a elektron… jsou první představitelé částice (hmoty) a antičástice (antihmoty)… při srážkách částic a antičástic může dojít k zaniknutí hmoty a k uvolnění velkého množství energie (zatím jsme schopni vyrobit velmi malé množství 10-20 kg antivodíku)- STUDENÝ ANTIVODÍK
- URYCHLOVAČE

 FEYMANOVA TEORIE KVANTOVÉ MECHANIKY
- jestliže se částice má dostat z A do B, pak se tam dostane po jakékoli možné dráze, neexistuje jednoznačná teorie vývoje vesmíru, ani předepsaný pohyb částic, známe nynější stav vesmíru a stav V. TŘESKU (jakýkoli vývoj)

 KVAZARY
(Nejjasnější, nejstarší a nejvzdálenější z galaxií jsou KVAZARY („objekty podobné hvězdám“) Jsou vzdáleny až 14mld. světelných let.)
… objeveny v 60. letech 20.stol.,díky radioastronomii pomocí radioteleskopů, jako veliké objekty, které vyzařují modře, uvolňují obrovské množství energie, důsledek procesu ANHYLACE HMOTY… při spojování částic a antičástic, nebo docházeli k hroucení gravitací .. a dochází ke vzniku černé díry

 1989 NASA vypustila satelit COBE, který registroval mikrovlnné záření jako pozůstatek velkého třesku, záření absolutně černého tělesa … 1. MAPA MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VESMÍRU (přepočítáno na mapu teploty vesmíru)----- BAREVNÉ--- důkaz toho, že vesmír má různě teplé oblasti--- může existovat jen po určitou dobu --- rozdíly teplot jsou velmi nízké

 další sonda 2002-2003 dokázala nerovnoměrné rozmístění mikrovlnného záření --- posunuje se DOBA VELKÉHO TŘESKU --- PŘED 13,7 MILIARDAMI LET--- procesy při vzniku vesmíru byly rychlejší, první hvězdy se rozzářily podstatně dříve

 objevení planet

 

 

 

 


6.Pět základních interakcí v přírodě, jejich vzájemný vztah- teorie sjednocení


ITERAKCE…vazebné síly mezi částicemi.
LSABÁ INT., SILNÁ INT., GRAVITAČNÍ, ELEKTROMAG. SÍLA ….síly malého dosahu

SLABÁ INTERAKCE… drží pohromadě částice LEPTONY, mezi nimi působí síla malé interakce (elektrony, miony, neutrina a částice τ)
-Atom BORU
-Valenční vrstvy
-síla, která drží elektrony v blízkosti jádra

 

SILNÁ INTERAKCE… v jádře (zde působí odpudivé síly) – musí působit obrovská síla… částice kde působí silná interakce. HADRONY (protony, neutrony, mezony, částice λ)
Pozn. (hadrovny jsou tvořeny třemi menšími částicemi, tzv. kvarky, které drží pohromadě vlivem malých částic, tzv. gluonů)

ELEKTRONY přitahuje k jádru elektromagnetická síla

 

 

TEORIE SJEDNOCENÍ SIL

Maxwell …teorie MAGNETISMU …(elektřina + magnetismus stojí v pozadí všech chemických reakcí a v pozadí šíření záření)
V roce 1963 … teorie ELEKTRO-SLABÉ INTERAKCE (sjednoceny 3 síly)
V současné době… teorie GUT (sjednoceny 4 síly)
… gravitace( není prokázán kvantový charakter, neexistuje antigravitační pole) těžko se sjednocuje

 

SILOVÉ PŮSOBENÍ – pomocí speciálních částic
… pro ELEKTROMAGNETICKOU SÍLU…FOTON
… SLABOU INTERAKCI přenášejí těžké částice W, Z
… SILNOU INTERAKCI….GULON
…GRAVITACI…. GRAVITON

 

 

 

 

 


7.Kvarky, teorie symetrie a její porušení, strunové teorie

V 60. letech 19. stol. existují subatomární (elementární) částice KVARKY (menší než jednotlivé atomové částice). Umožnili udělat pyramidovou strukturu. Existují 3 KVARKY- později dokázány při experimentech urychlování částic.
Náboj prvních dvou tzv. ELEMENTÁRNÍ
UP 2/3 ▲
DOWN -1/3 ▼
PODIVNÝ ●

Existence základních atomárních částic : proton, neutron,… později další kvarky..TOP, BOTTON, PŮVABNÝ…výskyt ve třech barvách (červená, modrá, zelená) Barvy dávají KVARKŮM různé specifické vlastnosti.. nemůže existovat samotný K. vždy v trojicích, vždy každý jiný
KVARK a ANTIKVARK… vytvářejí částice MEZONY, mohou nést kladný i záporný náboj
Hmotnost elektronu > M < hmotnost protonu

 V přírodě SYMETRIE… sněhová vločka, mineralogie,..atd.
 Může být i ABSTRAKTNÍ SYMETRIE (matematická)…prázdný prostor = symetrický prostor
… HIGGSOVY ČÁSTICE W,Z působí v Higgsově poli – naruší symetrii prázdného prostoru

1973… objeven tzv. NEUTÁLNÍ PROUD … reakce mezi neutronem a neutrinem, vyměnění částice W na Z. Při interakci vznikne vyšší energie.
NP může být zdrojem energie, která vyvolává výbuch supernov.

Teorie STRUNOVÉ
Předpokládejme, že částice atomární a subatomární neexistují, že jde o různé kmity
- rozdílnost kmitání jim dává vlastnosti, které připisujeme těmto subatomárním a atomárním částicím.
- Kmitání struny 10-35m

Teorie P-BRAN
-charakter bran dává částicím, objektům určité vlastnosti
STRUNY P = +1
MEMBRÁNY P = 2 …… atd. P =10, P = 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.Standardní model vzniku a vývoje vesmíru

TEORIE VELKÉHO TŘESKU,
TEORIE ROZPÍNÁNÍ SE VESMÍRU

-mnoho teorií, není jediná, je přijímána naprostou většinou, považuje se za teorii platnou

… předpokládá se že k VT došlo před 15-30 mld. let … T = 0
vybuchl supertěžký bod - uvolnění energie – vznik prostoru … od té doby se Vesmír rozpíná
… za tu dobu (od T = 0) několik etap:
ETAPA č. 1
10-43 s po VT až 10-34 s po VT … období GUT ..existuje gravitace jako samostatná síla, a další sjednocené síly. Dochází ke značně rychlým změnám … dokumentace na poklesu teplot
1032 K až 1027 K
ETAPA č. 2
10-34 s až 10-10 s … vedle gravitace se vyděluje elektroslabá interakce a zbývající (silná interakce) zůstává zvlášť. Převažují ve vesmíru KVARKY a ANTIKVARKY
proces poklesu tepla se zpomaluje 1027 K až 1015 K
ETAPA č. 3
10-10 s až 1 s …. KVARKY a ANTIKVARKY se spojují v MEZONY, protony, neutrony. Teplota klesá 1015 K až 1010 K

1, 2, 3 … HADRONOVÁ A LEPTONOVÁ ÉRA

ETAPA č. 4
1s až 3 min. … protony + neutrony vytvářejí 1. atomová jádra, která nejsou příliš stabilní. Teplota klesá 1010 K až 109 K
ETAPA č. 5
3 min. až 3*105 let … ÉRA ZÁŘENÍ… ve vesmíru převažovalo záření nad hmotou
Teplota klesla 109 K až 3000 K
Vznikají stabilní atomová jádra
ETAPA č. 6
3*105 až 109 let … Teplota klesá 3000 K až 300 K
vesmír se rozjasňuje, stává se průhledným, vzniká celá řada atomů
ETAPA č. 7
(1 až 15)* 109 let … vznik naprosté většiny hmoty- dochází ke shlukování hmot … hvězdy, protogalaxie…

Pozn. VT veškerá dnešní hmota, energie, prostor i čas vznikly asi před 15 mld. let při výbuchu označovaném jako Velký třesk. Elementární částice se začaly spojovat a vytvářet atomy vodíku a helia, vesmír se rozpínal a chladl. Po mnoha milionech let začaly vznikat galaxie, hvězdy, planety, a také život.
Měření vesmíru: Světelný rok = 9 455 mld. km ( je to vzdálenost, kterou urazí světelný paprsek za jeden rok) Rozměry známého vesmíru přesahují 20 mld. Světelných

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Inflační model vývoje vesmíru

Alan Guth v roce 1978 vystoupil s teorií INFLACE
Díky rychlým změnám docházelo k fázovým přechodům, k vymrzání jednotlivých sil
KVANTOVÉ BUBLINY
Popírá maximální rychlost světla… myslel si, že je rychlejší (větší)
Vesmír vznikl prudkým rozvojem jedné z kvantových bublin

1983 Karl Linde… CHAOTICKÁ TEORIE... inflace není důsledkem fázových změn, ale důsledkem existence neznámého pole se spinem 0 ( značně silného)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Názory na tvar vesmíru a jeho další vývoj

JAKÝ TVAR MÁ VESMÍR?
JAKÝ BUDE JEHO VÝVOJ?

1. TEORIE…vesmír má tvar 4 ROZMĚRNÉ HYPERSFÉRY (tvar gumového míče, který se nafukuje ), nemá střed ani okraj, za ním nic není, z jednoho bodu se rozpíná a zmenšuje.
Rozpínání nebude vždy, zpomalí se, zastaví - začne se smršťovat – poslední fáze OPAK VELKÉHO TŘESKU…. VELKÁ SŘÁŽKA… zánik vesmíru( může dojít ke vzniku nového vesmíru)

2. TEORIE…vesmír je otevřený zakřivený( tvar sedla ) rozpíná se na všechny strany, k rozpínání bude docházet stále… gravitace bude rozpínání postupně zpomalovat

3. TEORIE… vesmír je nekonečný, plochý, rovinný, bude se stále rozpínat konstantní rychlostí, rychlost se zastaví na nejmenší možné… gravitace nebude mít velikost na to, rozpínání úplně zastavit

Rozhodující pro to, která z alternativ nastane je celková HMOTA VESMÍRU respektive HUSTOTA
 HUSTOTA > NEŽ URČITÁ KRITICKÁ HODNOTA, pak začne po určité době převažovat gravitace – SMRŠŤOVÁNÍ VESMÍRU varianta 1
 HUSTOTA < NEŽ URČITÁ KRITICKÁ HODNOTA, pak dojde ke – ZPOMALOVÁMÍ varianta 2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Vznik a vývoj hvězd

Odhaduje se, že ve vesmíru je rozptýleno cca 100 000 galaxií. V každé z nich je 1000 ml. hvězd.

HVĚZDY… POČET HVĚZD CCA 1023
Představují kulovité plazmové objekty, které vznikly zahuštěním kosmické mlhoviny( plynu a prachu), které vyzařují energii. Probíhá TERMONUKLEÁRNÍ REAKCE, různé velikosti:
Slunce… hvězda střední a malé velikosti
Dle stáří: září MODŘE – mladé, září ŽLUTĚ – střední věk, ČERVENÉ – starší, BÍLÉ – umírající
Některé rotují (deformují se), otáčejí se.
Mají své satelity.
Řada existuje jako DVOJHVĚZDY

VZNIK HVĚZD
Zhušťováním hvězdné mlhoviny(obrovského oblaku plynů a prachu)- PROTOHVĚZDA- musí existovat impuls, předpokládá se:
a) průlet jiné blízké hvězdy
b) výbuch hvězdy v blízkosti
Protohvězda se zmenšuje(začíná se uplatňovat gravitační přitahování) a hustota jejího jádra se zvyšuje. Pohyb chaotický se mění v pohyb uspořádaný, ve středu roste tlak, teplota, to zažehuje TERMONUKLEÁRNÍ REAKCE.. dojde ke slučování jader H v jádra He (Při slučování část hmoty ubývá – dle Newtonovy rovnice tato ztráta způsobila vyzáření energie = přeměna přebytku hmoty na energii)

- Ms = 2* 1030 kg… hvězdy této velikosti prodělají vývoj přes ČERVENÉ OBRY po BÍLÉ TRPASLÍKY- vyhasnou, zmizí z vesmíru.
Ke konci existence vodíku ubývá 2. FÁZE, TERMONUKLEÁRNÍ REAKCE se rozhoří plnou silou.. dojde ke vzniku atomů uhlíku ( velké množství energie – nafouknutí 100x větší objem … dojde palivo, část hmoty unikne do prostoru – část se scvrkne na rozměr země (d=12 700 km) hustota= x* 1018kg/m3 – toto jádro tiše zhasne)
Poloměr slunce = 696 000 km

- Hvězdy větší M= (1,5 – 10)* Ms…. Tyto hvězdy jsou odsouzeny k vývoji přes neutronové hvězdy, PULSARY, až k výbuchu SUPERNOV
… u těchto hmotných hvězd, gravitace natolik veliká, teplota může dosáhnout 600*109 K – proběhnou další FÁZE TERMONUKLEÁRNÍ REAKCE z uhlíku – vznikne kyslík – neon – hořčík – síra – křemík – železo….. zde se zastaví (uvolní se energie) vnitřek hvězdy je velmi malý- stlačí se na velikost r = (10 – 30) km, hustota = x* 1017 kg/m3, volné elektrony + jádra železa ==== vznik neutronů … celá hvězda tvořena především neutrony ..NEUTRONOVÁ HVĚZDA.. rychle se otáčí.. .v poli zachycovány elektricky nabité částice – vypadá to, že při otáčení vysílá záblesk energie --- jeví se jako PULSAR… nakonec dojde k zániku … VÝBUCH SUPERNOVY… při tomto výbuchu SN – oddělí se část hmoty, uvolní se do okolního prostoru, rozžhaví se ( dochází poměrně často, cca 1/100 let) 1. Zmínka v čínské knize z roku 1054… popis výbuchu supernovy v Krabí mlhovině po dobu cca 3 měsíců.
Tycho de Brahe, Keller, ….
Naposledy v roce 1987 ve VELKÉM MAGELANGOVĚ MRAČNĚ, nejbližší galaxie k té naší ( nastal cca před 160 000 lety)
- Hvězdy > (10- 30 / hmotnost slunce) , r = 5 rs , hvězdy po spotřebování termonukleárního paliva se hroutí vlivem gravitace vytvoří ČERNOU DÍRU…. Vše je do ní přitahováno vlivem obrovské gravitace, dochází i ke vtahování slunečního paprsku
pan Schwartzchild … poloměr černé díry r = (2* χ * M)/ e2
χ - konstanta, M – původní hmota hvězdy, e – rychlost světla
potom pro … M= 10Ms ---- r = 30 km
- kulový nebo vyboulený tvar
teplota černé díry T= ( h * c3)/(8 * π * k * χ * M )
h – palnkova konstanta, k – boltzmanova konst.
Potom pro … M = Ms ------- T = 10-6 K

Ve vesmíru je nesmírně mnoho černých děr, v jádrech všech galaxií včetně té naší.

12.ČERNÉ DÍRY, KVAZARY


DALŠÍ OBJEVY VESMÍRU

KVAZARY
(Nejjasnější, nejstarší a nejvzdálenější z galaxií jsou KVAZARY („objekty podobné hvězdám“) Jsou vzdáleny až 14mld. světelných let.)
… objeveny v 60. letech 20.stol.,díky radioastronomii pomocí radioteleskopů, jako veliké objekty, které vyzařují modře, uvolňují obrovské množství energie, důsledek procesu ANHYLACE HMOTY… při spojování částic a antičástic, nebo docházeli k hroucení gravitací .. a dochází ke vzniku černé díry

KVAZISTÁRNÍ RADIOVÉ ZDROJE = obrovské vyzařování cca 600-700 kvazarů, nejbližší 0,5 mld. světelných let, nejvzdálenější (cca 126 mld. sv. let ) vznikly před 8 mld. let zhruba od poloviny doby velkého třesku
To co pozorujeme jsou děje které probíhaly před 8 mld. let
Platí HUBBLŮV ZÁKON… čím jsou objekty od nás vzdálenější, tím větší rychlostí se od nás vzdalují
Tyto KVAZARY se považují za zárodky galaxií- PROTOGALAXIÍ
Jak je možné, že je vidíme?..... Paprsky ohnuty pomocí gravitace – GRAVITAČNÍ ČOČKY
Obr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.TEMNÁ HMOTA, OBJEKTY MACHO


Neví se kolik hmoty ve vesmíru je, jaká je její hustota, kolik je kritická? Nevíme.
Existuje temná neviditelná hmota … 90% až 99% veškeré hmoty (vidíme pouze 1% hmoty)
Existuje řada DŮKAZŮ – vyzařuje elektromagnetické záření
- z pozorování rychle se otáčejících spirálových galaxií
(měla by převládat odstředivá síla) – TEMNÁ NEVIDITELNÁ SÍLA … TEMNÁ HMOTA… černé díry, trpaslíci hnědí
Objevena zeleným zářením
Einstein předpověděl

- Ve vesmíru pouze: 4% hmoty tvoří viditelná hmota
23% neviditelná hmota
73% záhadná tmavá energie, která vyvolává ANTIGRAVITACI
MACHO
V roce 1993 Chris Staps objevil existenci HNĚDÝCH TRPASLÍKŮ, (které patří do MACHO) hmotnost mezi hmotností Země a 1/10 hmotnosti Slunce
Objekty u kterých nedošlo k termonukleární reakci --- NEZÁŘÍ
--- nevidíme je,( pokud nejsou v kuželu, pokud ano, zaoblují tento světelný kužel – pokud ho opustí, jsou zase neviditelné)

14.Radiová astronomie a její hlavní objevy

RADIOVÁ ASTRONOMIE (po druhé světové válce)
- registruje celé spektrum vyzařování těchto objektů
- RADIOTELESKOPY ( na Zemském povrchu .. v Mexiku, na hoře Manua Kea na Havaji, v Chilské poušti atamana, největší radioteleskop světa je Arecibu v Portoriku.. d= 305m)
Pozn. Radioteleskop může být podobně jako obyčejné rádio, naladěn na určitou vlnovou délku. Po změření intenzity vyzařování lze sestrojit RÁDIOVOU MAPU oblohy. Díky radioastronomii byly objeveny KVAZARY( galaxie) a PULZARY (hvězdy).

SATELITY ( Chandra, Rosa) zkoumání v oblasti rádiových vln
Barevné odlišení – pohyb galaxie… červená (dále)
modrá (blíže)
- obrázek SPIRÁLOVÉ GALXIE (vzdálené 28 mil. svět. let) oblast radiových vln
žluté části – intenzivní magnetické pole, střední infračervená část spektra oblast tvorby nových hvězd. Záběr v oblasti rentgenových paprsků černých děr
- 1. mapa vesmíru v oblasti GAMA ZÁŘENÍ (modré – nejslabší zdroje, bílé – nejsilnější zdroje)

 

 

 

 

 

Radiová astronomie a její hlavní objevy

RADIOVÁ ASTRONOMIE (po druhé světové válce)
- registruje celé spektrum vyzařování těchto objektů
- RADIOTELESKOPY ( na Zemském povrchu .. v Mexiku, na hoře Manua Kea na Havaji, v Chilské poušti atamana, největší radioteleskop světa je Arecibu v Portoriku.. d= 305m)
Pozn. Radioteleskop může být podobně jako obyčejné rádio, naladěn na určitou vlnovou délku. Po změření intenzity vyzařování lze sestrojit RÁDIOVOU MAPU oblohy. Díky radioastronomii byly objeveny KVAZARY( galaxie) a PULZARY (hvězdy).

SATELITY ( Chandra, Rosa) zkoumání v oblasti rádiových vln
Barevné odlišení – pohyb galaxie… červená (dále)
modrá (blíže)
- obrázek SPIRÁLOVÉ GALXIE (vzdálené 28 mil. svět. let) oblast radiových vln
žluté části – intenzivní magnetické pole, střední infračervená část spektra oblast tvorby nových hvězd. Záběr v oblasti rentgenových paprsků černých děr
- 1. mapa vesmíru v oblasti GAMA ZÁŘENÍ (modré – nejslabší zdroje, bílé – nejsilnější zdroje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Galaxie a jejich uspořádání

Ve vesmíru 1023 HVĚZD … mají snahu se shlukovat do HVĚZDOKUP) obsahují 10-1000 hvězd), hvězdokupy se shlukují do GALAXIÍ 1011
Hvězdy jsou seskupeny do soustav zvaných galaxie. Galaxie vznikají v důsledku gravitace, která k sobě přitahuje hvězdy vznikající z rotujících oblak kondenzujících plynů. Některé galaxie se dodnes rychle otáčejí, a proto mají tvar SPIRÁLY. Jiné jsou pomalejší a mají oválný (ELIPTICKÝ)tvar, nebo jsou NEPRAVIDELNÉ. Velké galaxie mají až 1000 miliard hvězd, zatímco v nejmenších je jich jen několik set tisíc.

USPOŘÁDÁNÍ GALAXIÍ …VELKÁ STĚNA .. paní Gellerová .. VS v oblasti desky 500 000 000 x 500 000 000 x 1 000 000 světelných let, prostory bez galaxií a opět nakupené galaxie… uspořádány

USPOŘÁDÁNÍ HVĚZD V GALAXIÍCH..
1) ELIPTICKÉ ... nejběžnější typ galaxie( vejčitý, nebo kulovitý tvar)
2) SPIRÁLNÍ … tvar plochého disku , jádro ve středu obsahuje staré hvězdy, ve spirálních ramenech se utvářejí hvězdy nové
3) SPIRÁLNÍ S PŘÍČKOU … 1/3 spirálních galaxií má jádro protažené do tvaru tyče, z níž vycházejí obrovská ramena
4) NEPRAVIDELNÉ … prvotní typ galaxií ve vesmíru, ¼ všech galaxií

- V roce 1997 zachytil Hubblův teleskop kolaps 2 galaxií
- Za několik mld. let dojde ke srážce naší galaxie s galaxií v Andromedě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mléčná dráha a teorie vzniku sluneční soustavy

NAŠE GALAXIE … GALAXIE MLÉČNÁ DRÁHA
Slunce je jen jednou z 500 000 milionů hvězd v naší galaxii, Mléčné dráze. Jde o spirální galaxii s jádrem ze starých hvězd, které je její nejjasnější částí. Ještě starší hvězdy se nacházejí v galaktickém haló v jejím okolí. Všechny mladé hvězdy, jako je naše Slunce, jsou ve spirálních ramenech. Při pohledu ze Země tvoří hvězdy Galaxie jasný mléčný pás na obloze- odtud její tradiční název.
- složky: PLCHÁ, DISKOVITÁ, KULOVITÁ
- průměr naší galaxie je cca 30 kpc( kiloparceků) 1pc = 3,25 světelných let
( průměr = 30 000*3,25 světelného roku)
- galaxie spirálová … předpokládá se že je tvořena zhruba 150-200 mld. hvězd, její hmota je odhadována na 4*1041kg
- vznikla před 12mld. let … v době vzniku prvních zárodků galaxií
- nejbližší galaxie v ANDROMEDĚ… vzdálena 2mil.světelných let, 4x větší souhvězdí TUKANA A MEČOUNA, VELKÉ A MALÉ MAGELANOVO MRAČNO = dvě nepravidelné galaxie 225 000 mil. světelných let
- sluneční soustava se nachází ve vzdálenosti 32,5 000 světelných let od jádra galaxie
- SS se otáčí okolo jádra rychlostí v = 230 km/s (celý oběh za 1 galaktický rok … 225*106 let)
( 1 světelný rok = 1016 m)
- při otáčení celé naší galaxie se naše SS dostává do polohy vně spirálového ramene
… uvnitř spirálového ramene větší pravděpodobnost srážek s ostatními tělesy a dopadů asteroidů

SLUNEČNÍ SOUSTAVA
- tvořena Sluncem … hvězda malé a střední velikosti, tvořena devíti planetami, asteroidy a meziplanetárním prostředím
- název planet pochází z řečtiny – HVĚZDNÍ POUTNÍCI … chaotický pohyb planet ( od Západu k Východu… pak se vracely)… znali 5 planet (odlišili je od ostatních hvězd)

VÝVOJ NÁZORŮ NA USPOŘÁDÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY
- 4. stol. př. n. l . ARISTOTELES… v rámci sluneční soustavy je centru Země… Země stojí, okolo ní obíhají planety, i Slunce po kulových plochách ZEMĚSTŘEDNÁ
Klaudius Ptolemaius …po drahách tzv. EPICYKLECH

- do 16. stol. MIKULÁŠ KOPERNÍK…. Ve středu je Slunce, planety obíhají po kulových drahách…. Vytvořil HELIOCENTRICKOU SOUSTAVU
… upřesnil JOHAN KEPLER… 3 POHYBOVÉ ZÁKONY (1.Z. planety se pohybují po eliptických drahách v jejich středu je Slunce---- příčinou podle něj byly MAGNETICKÉ síly
- 17. STOL. ISAK NEWTON… tento děj se děje působením GRAVITAČNÍCH SIL

HYPOTÉZY VZNIKU SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Mlhovinové teorie… teorie chladného počátku
- SS měla vzniknout před 11. mld. let, kdy proběhla hlavní jaderná reakce soustavy--všech prvků 99%
- v další fázi vzniklo 1% prvků—vyvolal ji výbuch supernovy—vznikla rázová vlna, která vyvolala prvotní smršťování kosmické mlhoviny a kosmického prachu… smrštila se do tvaru DISKU… D= 100 AJ, (1AJ=149,6*109m………..STŘEDNÍ VZDÁLENOST OD SLUNCE)
- rostla ve středu teplota, celá hmota se začala otáčet
- na vnější části disku došlo při rotaci k oddělení hmoty, středová část se shlukla do zárodku našeho Slunce
- vnější planety se koncentrovaly v chladnější části --- jsou obrovské a rotují
- doba formování sluneční soustavy trvala 30-50 mil. let
Na formování sluneční soustavy se zde podílely magnetické síly.
Ve sluneční soustavě se pohyb děje po eliptických drahách… centrum SS je vzdáleno nepatrně, proto považujeme za střed Slunce.
Drahami planet můžeme proložit rovinu EKLIPTIKU (většina planet a Slunce), nejvíce odchýlenou dráhu má Pluto, svírá s ekliptikou úhel 18stupňů
- Většina planet rotuje kolem svých os ve směru pohybu --- opak je VENUŠE a URAN
-osy rotace jsou kolmé na Ekliptiku
Planety dělíme na 2 skupiny:
a) PLANETY VNITŘNÍ … (zemského typu) Merkur, Venuše, Země, Mars, Pluto
b) PLANETY JOVIÁNSKÉ… (hustota < 1700 kg/ m3) Jupiter, Saturn, Uran, Neptun… plynné, obrovské, rychle rotují

Za základ měření … ASTRONOMICKÁ JEDNOTKA = STŘEDNÍ VZDÁLENOST ZEMĚ OD SLUNCE……….. 1AJ = 149,6* 109m
HMOTNOST ZEMĚ = 6*1024 kg
Hmotnost sluneční soustavy = 4*1041 kg …. Z toho hmotnost Slunce Ms = 99,85%
Mplanety = 0,135%, Mostatní(satelity, asteroidy, komety) = 0,015%

 

17.SLUNCE

Slunce… hvězda střední a malé velikosti odsouzená k vyhasnutí
… k nejbližší hvězdě ALFA CENTAURI cca 4,3 světelných roků
- hmota slunce 2.1030kg
- je složeno převážně z: H … 73- 92 %
He … 7,8 – 24 %
O, C, Ca, Fe ( zbytek prvků, který vzniká při termonukleární reakci)
- pro pozorování S nejvýhodnější zatmění Slunce Měsícem ( dochází k nim 3x za 10 let)
viditelné vždy jen v určité části Z.. Sluneční korona viz Obr.

 


(S je 400x větší než Měsíc, S je 400x dál než Měsíc od Země---- zdá se nám, jako by byly stejně veliké)
- Poloměr Slunce cca Rs = 696 000 km
- Stavby Slunce:
1) JÁDRO … sahá do ¼ Rs, teplota v něm dosahuje ( 15-40)mil. K, tlak = 2*107GPa, hustota = 100*103 kg/m3…. Probíhá TERMONUKLEÁRNÍ REAKCE… přebytek hmoty ve formě ENERGIE
2) OBLAST ZÁŘIVÉ ROVNOVÁHY.. to záření je zde pohlcováno, ale vzniká nové záření
3) TURBULENTNÍ KONVEKČNÍ ZÓNA… dochází k přenosu tepla prouděním,
4) FOTOSFÉRA… tvoří okraj Slunce, teplota 6000 K, plynná, neprůhledná, mocnost mezi 30-120 km, je neustále v pohybu, přičemž rotuje různou rychlostí ( v oblasti S rovníku podstatně rychleji 27 dní, a v oblasti S pólu pomaleji 37 dní)
5) CHROMOSFÉRA … složena z H (vodíku), má mocnost 16 000km … pozorujeme při zatmění S… ČERVENÁ OBRUBA
6) KORONA… tvořena řídkým plynem, nárůst teploty (2- 7) * 106 K, přechází postupně do meziplanetárního prostoru

Zvýšení teploty --- působením magnetických sil
- teplejší oblasti --- místa KORONÁRNÍCH PAPRSKŮ 7*106 K ( z nichž vyletuje Sluneční vítr)
- na povrchu světlejší a temnější části … SLUNCEČNÍ SKVRNY(místa zvýšeného magnetického pole S/ místa zvýšené Sluneční aktivity).. hlavně v oblasti slunečního rovníku --- snížení teploty cca o 2000 K… tyto SS mají různou životnost( týden, stovky dní), Tvar (nejběžněji v řádech cca 10 000km)
- zjištěno z výsledků v roce 1973
- perioda výskytu S SKVRN je 11 let…= periodě přepólování magnetického pole slunce
- SVĚTELNÉ SKVRNY … FAKULE…7000K
- PROTUBERANCE = erupce… výron plazmatu podle siločar magnetického pole (uzavřené oblouky)… výšky oblouku cca 106 km. P trvají v rozmezí týdnů až hodin. Dle výšky ERUPCE … se projevují na Zemi poruchy Zemského magnetického pole
- 1995 sonda SOHO … S pulsuje ( zvětšuje se a smršťuje) s periodou 6-8 min
- S je nejvýznačnějším zdrojem elektromagnetického záření ve sluneční soustavě, VÝKON je odhadován na 4*1026 W … 48% viditelného světelného záření(paprsky), 45% tvoří infračervené záření (paprsky), 7% ultrafialové záření (škodlivé, ozónová vrstva pohlcuje), méně než 1% tepelné záření
- cca za 5 mld. let se s změní na ČERVENÉHO OBRA, vyhasne jako BÍLÝ TRPASLÍK

SLUNEČNÍ VÍTR
- proud nabitých částic – proud plazmatu, vyletuje ze Slunce na všechny strany – nejvíce z rovníkové části Slunce, nebo z oblasti KORONÁRNÍCH PAPRSKŮ
- vyletuje rychlostí v = 800km/s… zpomaluje se v okolí země 400km/s
- podílí se na deformaci MAGNETOSFÉRY
- má za důsledek vznik chvostů komet, odvátí atmosféry MERKURU, zmenšení atmosféry MARSU apod.
- HELIOSFÉRA.. oblast, kde převažuje působení slunečního větru
- Díky slunečnímu větru ztrácí Slunce svou hmotnost za 1s 4 000 000 tun
- HELIOPAUZA.. plocha, která omezuje HELIOSFÉRU
- Vznik VANALENOVÝCH PÁSŮ… nebezpečné pro kosmonauty

18.PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

MERKUR
… 2. nejmenší planeta(po Plutu), d = 4900 km
- má řídkou atmosféru ( většinu odvál sluneční vítr), H, He, Ar, Ne, chybí KYSLÍK potřebný pro fotosyntézu
- obíhá okolo Slunce … 0,4 AJ = 58 mil. km, doba oběhu kolem S je 88dní (SYDELICKÁ),( vzhledem k Zemi 116dnů SYNODICKÁ)
- hmotnost = 1/10 hmotnosti Země, hustota = 5 420 kg/m3
- výrazné kolísání teplot o 600°C (teplota ve dne 430°C… v noci -180°C)
- nemá měsíc
- velmi nepříznivé podmínky pro život (žádné vodní páry, atm. většina odváta, …)
- na povrchu řada kráterů po dopadu kosmických těles, největší kráter KALORIS d = 13 000 km
- v době vzniku Merkuru intenzivní sopečná činnost… nyní VYHASLÁ
- ostré hrany nasvědčují malé erozi na povrchu
- předpokládá se, že se v blízkosti pólů vyskytuje voda ve formě ledu
- slabé magnetické pole cca 1/100 Zemského mag. pole ( tzn.část Merkuru je v tekutém stavu)
- 1. spolehlivá mapa v roce 1934
- snímky sondy MARINER 10 vypuštěné v roce 1975… výskyt největší koncentrace dopadových kráterů ( vzhledem k ostatním planetám)


VENUŠE
… nejjasnější, září na naší obloze nízko nad obzorem (ráno..JITŘENKA, večer.. VEČERNICE)
- SESTERSKÁ planeta k Zemi, d = 12 100 km, hmotnost = 5*1024 kg, hustota = 5 250kg/m3 ... podobné parametry jako Z
- Atmosféra: CO2… 97%, N, O, je zkalena kapičkami kyselin ( sírové, fluorovodíkové, chlorovodíkové)…. Atmosféra je hustá (100x než na Z) neprůhledná pro sluneční paprsky (skleníkový efekt.. viz teplota)
- Povrch … řada kráterů, vyhaslých sopek, (mají zaoblené hrany---- VYSOKÁ EROZE)
- OTÁČÍ SE OPAČNĚ kolem své osy, vzhledem k otáčení okolo Slunce
- Teplota povrchu 480°C
- Předpokládá se podobná stavby jako Země, ale nemá tekutou část jádra jako Z---- tzn. NEMÁ MAGNETICKÉ POLE
- 1. snímky od r. 1962, pak americké sondy MERINER
- 1990- 1994 sonda MAGELAR radiové mapování povrchu Venuše
- doba oběhu okolo Slunce = 224,7 pozemského dne

ZEMĚ
… MODRÁ PLANETA (Rayliho rozptyl – modrá díky atmosféře)
- d = 12 756km, m = 6*1024kg, hustota = 5 520 kg/m3
- atmosféra: N, O, CO2 málo
- STŘEDNÍ VZDÁLENOST OD SLUNCE AJ = 149,6 * 109m
- rotační osa Země svírá s EKLIPRIKOU úhel 66,5° ----- střídání ročních období
- převážnou část tvoří OCEÁNY 70% … hloubka 3 800m, nejhlubší Mariánský příkop 11 km
- KONTINENTY průměrná výška 800m, nejvyšší Mount Everest
- Ve 4. stol. př.n.l. HERAKLIDES… Země se otáčí kolem osy
- 2. stol. př.n.l. HYPARCHOS… osa vykonává PRECESNÍ POHYB (opisuje povrch dvou kuželů se společným vrcholem) Obr.

 

- 18. stol. vedle precese rotace osy existuje také MUTACE
- 1930 nerovnoměrná rotace Země kolem osy---- dochází ke zpomalování Zemské rotace
- 1957 vypuštěn SPUTNIK1
- 1960 objeveny VAN ALENOVY PÁSY... se zvýšenou koncentrací nabitých částic (zjištěny formou EXPLORER)
- Země má jediný přirozený satelit Měsíc … v roce 1969 na něj jako první vstoupili Američtí astronauti Neil Armstrong a Edvin M Aldrin

MARS
… ČERVENÁ PLANETA… barva dána přítomností oxidů železa v prachu na povrchu planety
- 1,5 AJ = 228*106 km
- d = ½ poloměru Země, m = 0,6*1024 kg, hustota = 3 940 kg/m3
- atmosféra: řídká CO2, Ar, N … 150x řidší než Zemská, minimum vodních par
- kolísání teplot (-90°C) až (-20°C)
- 1,5 AJ = 228*106 km, střední oběžná rychlost – nižší než u Země (doba oběhu = menší než 2 roky = 687 pozemských dní)
- gravitační pole nižší než na Zemi, stejně tak magnetické
- povrch: impaktní krátery, písečné duny, stará říční síť ( voda pravděpodobně pouze pod povrchem, na povrchu ve formě ledu—hlavně v okolí pólů)
výškové rozdíly značné – kaňony WALES MARINES..délka 6000km, hloubka 10km
sopky obrovské OLYMPUS MOTS… d = 550km, h = 23 km
- na povrchu až týdny trvající písečné bouře v = 500km/h
- 2 satelity FOBOS, DEIMOS… gravitací zachycené asteroidy
- přistála zde celá řada sond (MARS, MARINER, WIKING, PAIDFAIDER, MARS GLOBAL SERVER

JOVIÁNSKÉ PLANETY

JUPITER
… NEJVĚTŠÍ PLANETOU, vešlo by se do ní 1 300 Zemí
- d = 143 000km, m = 1 900*1024 kg, hustota = 1 300 kg/m3
- plynná a horká planeta, která má nejrychlejší rotaci a proto vznikají v plynu obrovské bouře … RUDÁ SKVRNA.. bouře trvající 300 let, plocha = průměru Země
- ve svém okolí má prstence – z kosmického prachu … zjistila to sonda VOYAGER v roce 1979
- největší počet přirozených satelitů: největší IO.. vulkanicky aktivní… erupce tvořené roztavenou sírou a CO2
další je EUROPA… převezme roli Země,co se
týká vývoje života ( až Slunce dosáhne fáze Červeného trpaslíka)
GANIMÉDA… d = 5 200km (větší než Merkur)
…obíhají kolem Jupitera podobně jako planety kolem Slunce
SATURN
... tvořena chladnějšími plyny (než Jupiter), rychle rotujícími s rychlostí větší než 1500km/h
- ze Země viditelné prstence … vidíme je v různých polohách (pod různým úhlem), tvořeny ledem a prachem (částice větší než 1m) Obr.

- d = 120 000 km , hustota = 700 kg/m3 (menší než voda), T = -180 °C
- atmosféra: H, He, metan
- 22 měsíců … největší je TITAN (větší než Merkur)
- jedna z prvních planet, která byla pozorována dalekohledem GALILEO
- sonda PIONÝR 11
- příští rok sonda KASYNIS

URAN
… 3. největší planeta … ZELENOMODRÝ nádech způsobený rozptylem paprsku na molekulách metanu v atmosféře
- d = 51 000km., 10x hmotnější než Země… hustota = 1 260 kg/m3 , m = 87,6*1024kg
- kruhový systém prstenců, zjištěny v roce 1997 ( jsou neviditelné ze Země)
- známo 17 měsíců, největší TITANIA, MIRANDA
- OBJEVENA v 18.století

NEPTUN
… podobná atmosféra jako Uran, ale méně metanu, proto je více do MODRA (7% metan)
- d = 49 000 km, hustota = 1670 kg/m3, T = -220°C
- 9 měsíců, největší TRITON (zachycený asteroid)
- objeven v 19. stol. … nejdříve výpočtem z nepravidelnosti dráhy Uranu
potom viděn teleskopy

PLUTO
… relativně malá planeta ¼ průměru Země, hustota = 1 500 kg/m3, m = 1,4*1022kg
- složení: voda, kovy, metan, … atmosféra slabá.. dusíková a metanová
- dráha Pluta kolem Slunce má unikátní sklon 17°
- obíhá po výrazně excentrické dráze… místy blíže ke slunci než Neptun, doba oběhu kolem Slunce je 248 pozemských let
- 1 měsíc SHARON
- objevena v roce 1930… stejně jako Neptun
od loňského roku pochybujeme, zda to vůbec planeta je, zda to není jen planetek


19. MĚSÍC

Přirozený satelit Země
- těleso ¼ průměru Země = 3500 km
- obíhá okolo Země .. s průměrnou vzdáleností 4 400 km
- neustále se vzdaluje od Země… 37mm/rok
- Měsíc obíhá okolo Země za 37,322 dnů = doba otočení kolem osy( proto vidíme pouze jednu přivrácenou stra
...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)


 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Vypracované otázky.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Vypracované otázky

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39424
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63



© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace