Podniková ekonomika - Vypracované otázky - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Vypracované otázky

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 16.09.2010 10:50
Kategorie: Zkoušky
Předmět: Podniková ekonomika
Známka: 1.3
Hodnoceno: 6x
Popis: vypracované otázky....


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

1. Rozvaha


- dokument, který dává přehled AKTIV a PASIV (Balance sheet)
- je součástí každé výroční zprávy
Zdroj ze kterého majetek vznikl se nazývá kapitál.
Majetková struktura – aktiva firmy
To z čeho jsme majetek pořídili – pasiva firmy

Majetková struktura AKTIVA PASIVA Kapitálová struktura
Investiční majetek Cizí kapitál
Oběžné aktiva Vlastní kapitál
ΣA ΣP

 

 

 

2. Majetková struktura


- jsou to AKTIVA
Hmotný: -jsou sem zařazovány pouze takové prostředky s dobou upotřebitelnosti větší než jeden rok a
pořizovací cenou vyšší než 40 000,- Kč u nehmotného majetku vyšší než 60 000,- Kč
pozemky
nemovitý budovy
hmotný stavby
stroje
movitý výrobní zařízení
dopravní prostř.

investiční majetek patenty
(stálý majetek) nehmotný licence
autorská práva


finanční finanční účasti
cenné investiční papíry

 

majetek podniku
(aktiva)

materiálu, surovin
a polotovarů
ve věcné formě – zásoby nedokončené výroby hotové výrobky
oběžný majetek
(oběžná aktiva)
v peněžní formě pohledávky
krátkodobé cenné papíry
peníze hotovost
na účtech

Opotřebování:
a) fyzické - aktivní - chodem stroje
- pasivní - vlivem přírodních činitelů
b) morální (ekonomické) - technickým pokrokem (stejný za nižší cenu, za stejnou cenu lepší stroj

- postup tohoto opotřebení je vyjádřeno odpisy

Oceňování majetku:
a) vstupní cena: - pořizovací cena - když ho nakoupíme
- výše vlastních nákladů, které jsme museli vynaložit na výrobu (když vyrábíme sami)
- reprodukční cena – určená zpravidla soudním znalcem
b) zůstatková cena - rozdíl mezi vstupní cenou a tím co už bylo odepsáno

ZC / VC --- přibližuje se k 1 - nové zařízení
--- přibližuje se k 0 - staré zařízení

Odpisy:
- vyjadřují opotřebení daného prostředku
■ půdy a pozemky se neodepisují
■ odepisování se provádí dle předpokládané doby používání

1. skupina 3 roky Motorová vozidla, kancelářská technika, nástroje, nářadí …
2. skupina 5 let Obráběcí stroje, čerpadla, traktory, jeřáby …
3. skupina 10 let Turbiny, generátory, vzduchová čerpadla …
4. skupina 20 let Domy a budovy ze dřeva, dráty a vedení, průmyslové komíny …
5. skupina 30 let Domy a budovy, tunely, mosty, vodní díla …
6. skupina 50 let Hotely, obchodní domy, muzea …

a) lineární (rovnoměrné)
Výpočet:
LO … výše lineárních odpisů
VC … vstupní cena
K1,K2 ... sazba na rok

b) zrychlené
Výpočet:

 

 

 

ZC … zůstatková cena
t … počet let, po které byl prostředek již odpisován
3. Kapitálová struktura
- jsou to PASIVA
- jsou charakterizovány jako prostředky, za které jsme majetek pořídili

Podle vkladatele rozlišujeme kapitál:
■ vlastní
■ cizí
základní jmění - vydáním akcií, peněžní i nepeněžní vklady společníků
vlastní rezervní kapitál - při založení firmy alespoň 10% z kapitálu a ročně min. 5% z tržby
nerozdělený zisk - zisk zůstávající po zdanění v podniku - slouží k rozvoji fmy
emisní užil - kladný rozdíl mezi skutečně dosaženou cenou akcie a cenou nominální

bankovní úvěry - do jednoho roku
kapitál krátkodobý dodavatelské úvěry
(do 1 roku) zálohy odběratelů
nevyplacené mzdy a dividendy
cizí
bankovní úvěry - doba nad jeden rok
dlouhodobý vydané obligace
dlužní úpisy

akcie - cenný papír ve vlastnictví akcionářů, stává se spoluvlastníkem společnosti, může rozhodovat o vedení firmy ( spolu
rozhodovač), přináší zisk - dividenda (ze zisku firmy) - rozhoduje o vyplácení valná hromada
obligace - cenné papíry, které vydává instituce pro získání finančních prostředků
- jakoby půjčka peněz, půjčujeme za účelem zisku
- prostředky vrátí s určitým úrokem
- nepodléhá výkyvům , pevný úrok za rok, garantovaný výnos
4. Dlouhodobý majetek
Viz majetková struktura podniku
5. Oběžný majetek
- prodělává určitý koloběh ve firmě
Rozlišujeme:

a) doba obratu

360 … přibližně dnů v roce
OA … průměrný stav oběžných aktiv (Kč) dny
V … objem výroby (produkce)

b) počet obrátek v daném období:

- délka jedné obrátky co nejkratší, počet obrátek co možná největší - zrychlení obratu => snížení stavu aktiv
Charakterizace LIKVIDITY PODNIKU
- ukazuje jak je firma schopna platit své krátkodobé dluhy
- není dobré mít příliš vysoký stav oběžných aktiv
a) pohotová likvidity = hotovost / krátkodobé závazky (0,5)
b) rychlá likvidita = (oběžný majetek - zásoby) / krátkodobé závazky ( 1- 1,5)
c) běžná likvidita = oběžný majetek / krátkodobé závazky ( 1,5 - 2,5 )
6. Cíle podniku
SMART - Stimulující - Měřitelné - Akceptovatelné - Realistické - Termínované
Cíle nejsou dogmata, nemusí pořád platit, musí se přizpůsobovat podmínkám
Faktory ovlivňující cíle:
 vznik krizových situací
 jestliže dojde ke změně v poptávce celých skupin odběratelů
 ke změnám v aspiracích manažerů (výměna managementu)
 ke změnám v životního cyklu trhu
Formování cílů v podniku:
 konkurence, tlak okolí
 výše dostupných podnikatelských zdrojů
 historie firmy
 vlastnosti manažerů
 moc v interních vztazích

 


Definice cílů:
1) vysoce centralizovaný typ (TOP DOWN)
■ cíle rozepisovány směrem dolů, minimální diskuze o cílech

A

 

B C D

 

E F


2) vysoce decentralizovaný typ (BORTTOM UP)
■ opačný od 1, nedochází k centralizaci, dole postupně agregovány vzhůru, minimální diskuze o cílech

3) iniciující typ
■ dolu a poté nahoru, změkčování tvrdé centralizace, více diskuzí mezi lidmy

 


2 1

 

 

 


4) opak typu 3)
■ ze zdola nahoru a poté ze shora dolu, velká decentralizace přitvrzuje, více diskuzí mezi lidmy


2 1

 

5) nárazníkový typ (BUFFER TYP)
■ střední úroveň = „nárazník“, vše jde ze středu, mezi centralizací a decentralizací, větší míra diskuzí

6) comittee
■ mezi centralizací a decentralizací, velká míra diskuzí


AB E


C D

- velké firmy s pevnými organizačními strukturami používají 3
- menší střední firmy s pružnými organizačními strukturami používají 6
7. Druhové a kalkulační členění nákladů
NÁKLADY - prostředky k realizaci výnosů
VÝNOSY (ZISK) - výkony podniku v peněžním vyjádření
a) provozní výnosy - provozně hospodářská činnost - nejdůležitější
b) finanční výnosy - získávají se pomocí finančních operací (např. investice)
c) mimořádné výnosy - nepravidelné, např. prodejem strojů….
provozní výnosy tvoří z rozhodující části
- tržby za prodané výrobky a služby (nejdůležitější)
- změna stavu zásob nedokončené výroby a zásob hotových výrobků
- aktivace výkonů vlastní výroby (např. vyrobení vlastního stroje …)
- ostatní provozní výnosy (např. prodej zásob materiálu …)
Druhové členění nákladů:
- používáme jestliže chceme určit výši nákladů za nějakou organizační jednotku
- nedá se použít - výše nákladů na výrobek
- materiálové náklady
- mzdové náklady
- odpisy
- finanční náklady
Kalkulační členění nákladů (kalkulační vzorec):
- vyčíslení nákladů na jednici ( 1 m, 1 kg, 1 výrobek)
Přímé náklady
1) přímý materiál
- sem spadají pouze ty náklady jejichž výši lze přesně stanovit na danou jednici, materiály s normou spotřeby
2) přímé mzdy
- sem spadají opět pouze přesně vyčíslitelné náklady na danou jednici
3) ostatní přímé náklady
- např. palivo, část energií, nutné přesné určení spotřeby na jednici
Nepřímé náklady
4) výrobní režie
- souvisí s výrobním procesem, ale neumíme určit jejich přesnou hodnotu na jednici (část odpisů, hodinové mzdy)
.
Součet položek 1-4 se nazývá vlastní náklady výroby .
5) správní režie
- platy technicko-hospodářských pracovníků, souvisí s řízením a správou firmy
.
Součet položek 1-5 se nazývá vlastní náklady výkonu .
6) odbytová režie
- náklady spojené se skladováním, dopravou, expedicí …
.
Součet položek 1-6 se nazývá úplné vlastní náklady výkonu .
7) Zisk
.
Součet položek 1-7 se nazývá Výrobní cena .
8) Obchodní a odbytové přirážky a srážky
.
Součet položek 1-8 se nazývá Prodejní cena
8. Fixní a variabilní náklady
Kč V.N. nadproporcionální

V.N.
V.N. podproporcionální

F.N. = konst.

 

ks
VARIABILNÍ náklady
- se změnou produkce se náklady mění
- souvisí s přímými náklady - přímé materiálové náklady, přímé mzdové náklady
- podproporcionální - rostou pomaleji - energie, pohonné hmoty
- nadproporcionální - neměli by existovat, problém

FIXNÍ náklady
- se změnou produkce se náklady nemění
- odpisy, vytápění, osvětlení
- pokud dochází ke změně, změna je skoková

Variabilní a Fixní náklady na kus
Kč/ks
náklady na kus
X
celkové náklady
V.N./ks

F.N./ks

Ks


Průběh celkových nákladů

N = a + bQ a … výše fixních nákladů b … výše variabilních nákladů

Kč N
variabilní


fixní
a


Q (ks)
9. Ziskové a nákladové body zvratu
Ziskový bod zvratu
Tržby
T = p * Q p … prodejní cena

Kč T A … bod zvratu Q … kusy, produkce
N


A zisk A: p * Q = a + bQ

 

Q1 Q (ks)

ztráta

b = p - ( a / Q ) - limit variabilních nákladů na jeden výrobek, neměl by se překročit
a = Q * ( p - b ) - limit fixních nákladů
p = ( a / Q ) + b - cena minimální výše
Nákladový bod zvratu
Pro každou variantu známe:
■ roční fixní náklady
■ proporcionální (variabilní) náklady na 1 kus
Kč 1 2 3

1 2 3
F.N.
10 000 40 000 100 000
V.N./ks
4 2 1


nákladové body zvratu

( 0 ; Q1) … nejvýhodnější varianta 1
(Q1 ; Q2) … nejvýhodnější varianta 2
(Q2 ; ) … nejvýhodnější varianta 3
Q1 Q2 ks
10. Podnikové finance
- úloha finančních manažerů poslední dobou hodně stoupla, rozhodování Co, Jak?
úkoly řízení podniku:
a) získávat kapitál pro běžné a budoucí potřeby podniku a struktuře kapitálu
b) rozhodování o alokaci (rozdělení) FZ - vývoj, provoz, nové stroje, pozemky
c) rozhodování o rozdělení zisku - kapitál k vývoji, dividendy
d) finanční analýza
financování ovlivňuje: - čas
- riziko
faktor času - časový nesoulad příčin a následků na budoucí ekonomice podniku
- ovlivňuje budoucí tok peněz
faktor rizika - ten kdo rozhoduje ->počty variant->výsledky variant? varianta s vyšším rizikem-> vyšší zisk a naopak
riziko příčiny - vnější - přírodní katastrofy, hospodářská krize, inflace
- vnitřní - chybný odhad poptávky, zaměření investice
riziko ztráty vynaložených prostředků snižujeme rozložením do více variant -> port folio
Všeobecná pravidla:
1. preferuje se větší výnos před menším
2. preferuje se menší riziko před větším
3. za větší riziko se požaduje větší výnos
4. preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částku obdrženou později
5. motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu než by přineslo investování do jiné akce
Finanční analýza - poměrová
poměrové ukazatele - > něco k něčemu
potřebné informace z:
- Rozvaha (BALANCE SHEET)
- Výsledovka (PIL STATEMENT)
- obsaženy ve výroční zprávě
Analýza poměrových ukazatelů
cifry - > porovnání k něčemu - komparativní analýza
- ideální hodnoty, konkurence, průměrné hodnoty
- >časová řada - trendová analýza
- >rozklad do pyramidy - pyramidální analýza
Poměrové ukazatele:
4 skupiny : 1. poměrové ukazatele likvidity ( ratios )
2. poměrové ukazatele aktivit ( aktivity ratios )
3. poměrové ukazatele finanční síly / zadluženost (loberage ratios )
4. poměrové ukazatele ziskovosti ( profitability ratios )
1) likvidita
Jak je firma schopna dostát svým krátkodobým závazkům
běžná likvidita L1 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky = current assets / current liabilities
(na korunu závazku, kolik mam peněz)
- pod dolní hranicí - špatně splácí své závazky
- nad horní hranicí - velmi dobře splácí závazky; hodně oběžných aktiv ( zásoby…)
kyselý test:
L2 = ( Oběžná aktiva - zásoby ) / krátkodobé závazky ( current assets - inventories ) / current liabilities
- ještě rychleji dostupnější peníze na zaplacení dluhů
- pozná se kolik je zásob ve firmě
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Vypracované otázky.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Vypracované otázky

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42705
Materiálů střední školy: 3655
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace