Podniková ekonomika 1 - Otázky - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Otázky

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 11.10.2012 14:47
Kategorie: Zkoušky
Předmět: Podniková ekonomika 1
Známka: 2
Hodnoceno: 1x
Popis: Otázky, které by se mohli objevit ve zkouškovém testu


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

1.Co je to hospodárnost?
-cíl v dlouhodobém hledisku, vytvářet s minimálními vstupy maximální výstupy

2.Příklady sektorů národního hospodářství:
-primární(lesnictví, rybolov, zemědělství, těžba nerostných surovin)
-sekundární(zpracovatelský průmysl, stavebnictví, výroba a distribuce el. energie, plynu a vody)
-terciální(banky, školství, pojišťovnictví, doprava)
-kvartální(věda a výzkum)

3.Výše základního kapitálu S.R.O.?
-minimální výše kapitálu je 200 000Kč

4.Statutární orgán A.S?
=představenstvo

5.Jaká práva mají akcionáři?
-podíl na zisku, právo účastnit se valné hromady

6.Vysvětlete rozdíl mezi založením a vznikem podniku:
-založení podniku probíhá sepsáním společenské smlouvy(popř. zakladatelské listiny) a vznik zasáním do obchodního rejstříku

7.Všeobecný kalkulační vzorec udává?
-Jednotlivé nákladové položky(přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, výrobní režie, vlastní režie, odbytové náklady, zisk(ztráta))

8.Bod zvratu?
-tržby se rovnají celkovým nákladům

9.Vzorec pro výpočet rentability vlastního kapitálu(ROE)?
- zisk/vlastní kapitál

10.Nakresli liniový štábní systém:

11.Taktické plánování?
-je střednědobé

12.Příklady těchto výrob:
-pracovní-truhlář
-automatické-obsluha stroje, který pracuje sám
-přírodní výrobní procesy-zrání


13.Vysvětlit metodu řízení zásob ABC:
-podíl na spotřebě 60-80% - hlavní zásobování, přesně podle norem
-podíl na spotřebě 15-25% - vstupuje do výrobku, ale netvoří hlavní část plánování, plánování podle odhadu z minulých let, ze zkušenosti
-podíl na spotřebě 5-15% - př.:kancelářské potřeba, až dojdou, tak se nakoupí

14.Příklad na úrokování: Jaká je budoucí hodnota peněz, jestliže současná hodnota je 20 000Kč, úroková míra je vyjádřená v desetiném tvaru je 0,1 a počet let úročení je 2?
- BH=SH*(1+i)^2
BH=20 000*(1+0,1)^2
BH=24 200Kč

15.Co je to odúročení?
=je zjišťování současné hodnoty budoucích příjmů nebo výdajů

16.Proč se preferují peníze obdržené dříve před stejnou částkou obdrženou později?
-koruna získaná dnes má větší hodnotu než koruna získaná později(faktor času)+je to pravidlo finančního rozhodování

17.Co patří mezi vnější druhy financování podniku?
-z vlastních zdrojů-akcie, podíly
-z cizích zdrojů-leasing, faktoring, úvěr, inovované nástroje, dluhopisy

18.Napsat vzorec pro výpočet čistého pracovního kapitálu:
-hrubý pracovní kapitál-krátkodobá pasiva

19.Zjišťování Cash Flow přímou metodou:
-náklady, které jsou zároveň peněžnímy výdaji – výnosy,které jsou zároveň peněžnímy příjmy

20.Co je to obligace?
-cenný papír + ještě něco(asi dluhopisy)

21.Společné podnikání bez kapitálové účasti:
-barter, kooperace, franchising

22.Nakreslit životní cyklus výrobku + v jednotlivých částech nakreslit prvky BCG matice:
-zavádění-otazníky
-růst-hvězdy
-zralost-dojné krávy
-pokles-psi

23.Napiš 3 výhody a nevýhody malého a středního podnikání:
-výhody- jednodušší řídící struktura, větší pružnost, vyplňovat okrajové oblasti trhu, schopnost působit jako dodavatel velkých podniků
-nevýhody-nedostatek kapitálového vybavení, špatná orientace ve správních, legislativních a daňovích zákonů, problémy se zapojením se do výzkumu, špatný přístup k veřejným dražbám

24.Co je přepravce?
-strana nabídky v nákladní dopravě

25.Jaké jsou 3 typy řízení?
-strategické
-taktické
-operativní

26.Graficky znázorněte maticovou organizační strukturu podniku:

27.Graficky zobrazte normování zásob:

28.Musí být družstvo zapsáno v obchodním rejstříku??
-asi ne

29.Co patří mezi neziskové organizace?
-rozpočtové, příspěvkové organizace, nadace, občanská sdružení, obecně prospěšná společnost

30.Nejvyšší orgán v akciové společnosti?
-valná hromada

31.Kdo ručí za závazky společnosti omezeně?
-komandista

32.Funkcí zapište hospodářský výsledek:
- Z=p*q – (F + b*q) neboli Z=TR – TC

33.Co není franchising? Obi, McDonalds, Lego, KFC
-Lego

34.Co je degrese nákladů?
-s rostoucím objemem výroby jednotkové náklady klesají, protože fixní náklady se rozpouštějí do stále většího objemu produkce


35.Co určuje likviditu?
-schopnost podniku uspokojit své splatné závazky

36.Jde liniové řízení do velké šíře?
-asi ne

37.Z čeho se skládá marketingový mix?
- 4P- cena(price), výrobek(product), propagace(promotion), distribuce(place)

38.Co je to TQM?
-metoda řízení jakosti

39.Co určuje BCG matice?
-posuzujeme postavení jednotlivých SBU(Strategic BUsiness Units) na trhu a volíme strategii jejich dalších uplatnění

40.Co je opakem insolvence?
-likvidita

41.Co není pro podnik výdaj i když je to náklad?
-měl by to být odpis

42.Nejvyšší orgán družstva?
-členská schůze

43.Kolik PO nebo FO může založit akciovou společnost?
- buď 1 FO nebo 2 PO

44.Nákladová funkce:
- N=F – b*q

45.Jak se spočítá bod zvratu pro jeden druh výrobku a pro různorodou výrobu?
- BZ=FN/(p-b) se ziskem: BZ= (FN+Z)/(p-b)
- BZ=FN/(1-h)

46.Kolik společníků zakládá družstvo?
-buď 2 PO nebo 5 FO

47.Jak se nazývá statutární orgán a.s.?
-představenstvo

48.Co je EVA?
-rozdíl mezi čistým ziskem podniku a jeho kapitálovými náklady

49.Co je NOPAT?
-čistý provozní zisk po zdanění

50.Opak pro slovo likvidity?
-insolvence

51.Dva zdroje cizího financování?
-asi bankovní úvěry, závazky

52.Co je označováno jako „hladová masa“ u fáze života podniku?
-je to doba, kdy jsou v období růstu výdaje větší než zisk

53.BCG matice, nakreslit a popsat:


54.Mikro, malé a střední podniky-dva znaky co je vymezuje?
-mikro-roční obrat nepřesahuje 2 mil €, do 10 zaměstnanců
-malý-roční obrat nepřesahuje 10 mil €, do 50 zaměstnanců
-střední-roční obrat nepřesahuje 50mil €, do 250 zaměstnanců

55.Jak se spočítá efektivita?
- efektivnost=výstup/vstup

56.rentabilita nákladů, rentabilita obratu?
-rentabilita nákladů=zisk/náklady
-rentabilita obratu=zisk/výnosy

57.Podniky se společnou kapitálovou účastí?
-Joint ventures

58.Definujte slovo fůze:
=dobrovolné splynutí podniků do jediného(všechny zanikají a vzniká nový, nebo 1 existuje a ostatní do něj vplynou)

59.Zakladatelé v.o.s.?
-alespoň 2

60.Kdo podává žádost o konkurz?
-likvidátor(osoba s působností statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci podniku) a vlastník
61.Statutární orgán v.o.s?
-všichni společníci

62.Jaké jsou nejlikvidnější prostředky podniku?
-nejspíš peníze

63.Jaký musí být obrat, když celkové náklady jsou 33mil, náklady na 1Kč 0,132 a firma chce dosáhnout zisku 21mil?
-BZ=(FN+Z)//1-h)
BZ=(33mil+21mil)/(1-0,132)
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Otázky.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Otázky

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39446
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace