Finanční právo - Finanční právo - ke zkoušce - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Finanční právo - ke zkoušce

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 14.05.2012 16:22
Kategorie: Zkoušky
Předmět: Finanční právo
Známka: 1.6
Hodnoceno: 16x
Popis: Kompletní přehled finančního práva pro vykonání zkoušky


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Finanční právo
Obsah kurzu:
1. Finance a finanční činnost státu
2. Předmět a systém FP;
3. Prameny finančního práva;
4. Finančně-právní vztahy;
5. Regulace a dohled v oblasti finančních vztahů;
6. Základní finanční instituty;
7. Rozpočtová problematika – obecně (rozpočtová soustava, obsah SR, místní rozpočty, fondy, rozpočtový proces a kontrola apod.)
8. Právní úprava rozpočtových příjmů (jako např. druhy daní a poplatků, daňová soustava, dělení daní apod.)
9. Nepřímé daně – význam, funkce, konstrukce daně a správa daně;
10. Přímé daně – důchodového vs. Majetkového typu
11. Poplatky – soudní, správní, místní
12. Daňové řízení, zamezení dvojího zdanění, clo;
13. Právní úprava finančního trhu jako celku – bankovnictví, pojišťovnictví, družstevní záložny, kapitálový trh (produkty bank a ostatních finančních institucí, např. hotovostní a bezhotovostní platební styk, úvěry a depozita, zahraniční a devizové vztahy, deriváty apod.

Finance a finanční činnost státu

Peněžní vztahy jsou pojmem širším, neboť v sobě vyjadřuje určité množství či sumu peněz. Vystupuje v různých formách, např. SR, kapitál, úspory domácností, úvěrový fond, pojistné rezervy apod.
Finanční vztahy jsou takové peněžní vztahy, které souvisejí s vytvářením, rozdělováním a přerozdělováním a také užitím peněžní masy.
Souhrn těchto finančních vztahů a jejich vnitřní systém se pak nazývá financemi.

Peněžní masa – úroveň hospodaření státu (SR), úroveň podniků a podnikatelů (peněžní kapitál, úroveň obyvatelstva a domácností (úspory, bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodní peněžní vztahy

Materiálním nositelem finančních vztahů jsou peněžní prostředky, subjektem je stát na straně jedné, na druhé občané či podniky.

Peněžní prostředky mohou mít formu:
• hotovostní
• bezhotovostní

Finanční vztahy jsou tedy pojmem a kategorií užší než vztahy peněžní.
Státní finance jsou pak nejdůležitější částí finančních vztahů (vs. místní financí – hospodaření orgánů místní samosprávy).

Veřejné finance jsou tedy představovány peněžními vztahy, které souvisejí s tvorbou, rozdělováním a znovurozdělováním a užitím masy peněžních prostředků a jejich částí v orgánech a organizacích veřejného sektoru. (Stát, územní samospráva a jiné VP subjekty.)

Soukromé finance vyjadřují pak peněžní vztahy související s tvorbou, rozdělováním a užitím peněžního kapitálu či jiných forem peněžních prostředků v různých typech soukromých subjektů jako např. podniku, banky, pojišťovny nebo v sektoru obyvatelstva. Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva, banky pojišťovny, obyvatelstvo)

Pojmy – měna, peníze, finance
Měna – kategorie ryze právní, zákonné platidlo, používání upravené státem
Peníze/peněžní prostředky

Finance – nejde o právní kategorii, jde o soustavu vztahů, které vznikají především při tvorbě veřejných peněžních fondů

Peníze – specifické zboží, které mohlo zprostředkovat výměnu (zlato, stříbro)

Měna – rozhodujícím znakem je, že jsou to peněžní prostředky, které stát vydává do oběhu a řídí ho. Z ekonomického hlediska je to výměnnou hodnotová jednotka a ne jako zboží. Nemá vlastní hodnotu – jen odvozenou od své kupní sily. Právní hledisko = zákonem upravený systém peněžní jednotky

Právní předpisy určují:
- Název peněžní jednotky
- Vztah k jinému kovu
- Povinnost platit a přijímat placení v těchto penězích

Měnová soustava
- Metalická – jen kovové peníze
- Úvěrová – oběh bankovek směnitelný za drahý kov
- Papírová – oběh papírových peněz nesměnitelný za drahý kov

Podle způsobu, jakým je uskutečňována finanční činnost, lze rozlišit čtyři metody:
 Nenávratná metoda (např. v oblasti veřejných financí);
 Návratná metoda (např. oblast bankovnictví nebo družstevních záložen či jiných úvěrových institucí);
 Pojišťovací metoda (podmíněně návratná – provozování soukromého či veřejného pojištění);
 Realizační metoda (v oblasti soukromých financí – koupě zboží, nebo i v oblasti veřejných financí).


Pojem veřejný sektor
 je představován státem a orgány státní moci a správy, samosprávné územní celky a orgány místní moci a správy, příp. další státní instituce.
Pojem soukromý sektor
 Je představován obchodními společnostmi, družstvy, živnostníky a jim na roveň postavenými subjekty, dále obyvatelstvem a subjekty finančního sektoru coby podsektoru (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry….).
Pojem sektor vnějších ekonomických vztahů
 Vznikají v něm finanční vztahy označované často jako mezinárodní finance nebo světové finance. Zde dochází k finančním vztahům mezi subjekty různých národních ekonomik vč. tvorby, rozdělování a užití cizozemské peněžní masy nebo jejich částí.

Peněžní operace souvisejí s tvorbou, rozdělováním a používáním peněžní masy a jejich částí tvoří obsah finanční činnosti, a to buď státu, podnikatelských subjektů nebo obyvatelstva.

K finanční činnosti v širším slova smyslu musíme řadit ale i takovou činnost, při které přímo nedochází k reálným peněžním pohybům a operacím, ale kdy jsou tyto pohyby (tedy tvorba, rozdělování a užívání) plánovány, předvídány nebo předpokládány či zpětně zkoumány nebo rozebírány.
Finanční činnost státu pak dostává svůj výraz ve finančně-právních aktech.

Vztah pojmů Finanční vztahy a finanční činnost = při každé finanční činnosti vznikají fin.vztahy. FČ se vždy váže na realizaci pravomoci finanční, příp. jiného orgánu
Realizace FV se uskutečňuje v rámci, který je dán právním řádem

 

Předmět a systém finančního práva

Finanční právo představuje souhrn právních norem, které upravují finanční vztahy, tj. vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí.
Předmětem (obsahem) finančního práva jsou vztahy, vznikající v průběhu finanční činnosti.

Veřejné právo – ius publicum

Finanční právo má, jako každé jiné právní odvětví, svou obecnou a zvláštní část.

Obecná část je tvořena předmětem práva, problematikou finanční činnosti a její organizací apod.

Zvláštní část pak tvoří vlastní nekodifikované (nemá vlastní zákoník) finanční právo, které je představováno celou řadou právních norem v oblastech právní úpravy:

 veřejných rozpočtů a státních fondů;
 daní, poplatků, cla a dalších dávek;
 úvěrů a vkladů;
 měny a peněžního oběhu;
 devizového hospodářství;
 dalších aktivit finančního trhu.

Finanční právo je právem veřejným (pokud vidíme jako hlavní součást právo rozpočtové), ale má také prvky soukromého práva v rámci systematiky práva (viz právo bankovní, finanční trh apod.).
Podle názorů některých teoretiků totiž převládají prvky regulace z oblasti veřejnoprávních metod
(smluvní vztahy jsou v menšině, je zde nadřazenost orgánů státní správy a moci a sankce vyplývají z individuálních aktů konstitutivní povahy).

Vazba tohoto práva např. na ústavní právo, právo mezinárodní veřejné a příp. další.

Vztah FP k jiným právním odvětvím:
- správní právo – při úpravě organizace a úloh fin.orgánů, jejich práce, řízení před nimi apod.
- ústavní právo – ústava, ústavní zákony, (stát. rozpočet, NKÚ, ČNB), LZPS
- trestní právo – v případě porušení sankce
- občanské právo – právní úprava peněžních služeb občanům v souvislosti s ručením, pojištěním nebo exekuce
- obchodní právo – právní úprava úvěrových, platebních vztahů, institut konkurzu, živnost.podnikání
- pracovní právo – pracovněprávní vztahy, postavení zaměstnavatele …
- mezinárodní právo – mezinárodní smlouvy

Hraniční určovatel – skutečnost významná pro daný právní vztah označený v rozsahu kolizní normy, která určuje o výběru rozhodného právního řádu

Lex causae – označuje právní řád, kterým se řídí právní vztah
Lex electa – podle volby účastníků
Lex fori – sídlo soudu
Lex patriae – státní příslušnost účastníka
Lex loci actus – místo úkonu

Secundum et intra legem …..jen na základě zákona a v jeho mezích


Prameny finančního práva

Za prameny finančního práva lze považovat:

 Ústava ČR a Ústavní listina základních práv a svobod (vyhlášené pod čísly 1/2003 Sb. a 2/2003 Sb.). Jejichž ratifikaci vyhlásil parlament, jsou přijímány odlišnou procedurou. Před zákonem mají přednost mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas. U nás se přijímají ústavní zákony 3/5 většinou všech poslanců a většiny - jde o nepřímý pramen práva, který udává povinnosti subjektům, jen na základě zákonů a ostatních právních norem. Podzákonné normy- jsou produkterm veřejné správy- patří sem rozhodnutí
 Ostatní vnitrostátní prameny na úrovni zákonů, vyhlášek a příp. nařízení vlády (pojem platnosti a účinnosti právní normy), struktura právních norem (viz. základy práva). Pozor na rozdíl tzv. opatření ČNB a pokyny MF ČR. Vyhlášky jsou obecně závazné a publikují se ve sbírce zákonů. Potom máme opatření ČNB- jsou obecně závazné a publikují se ve věstníku ČNB
 Právní předpisy ministerstev, nařízení vlády, právní předpisy orgánů územní samosprávy
 Mezinárodní smlouvy; jejich recepce (inkorporace) do vnitrostátního právního řádu. Ratifikované mezinárodní smlouvy jsou součástí právního řádu ČR a mají přednost před zákony v případě rozporu s platným právem ČR (čl. 10 Ústavy ČR). Po ratifikaci Parlamentem ČR jsou smlouvy publikovány ve Sb. Formou sdělení MZV ČR.
 Evropské právní normy primárního a sekundárního práva:

Primární právo: Jde zejména o Zakládací smlouvu o Evropském společenství (ESCB, ECB, EIB, odstraňování celních bariér, o svobodném pohybu kapitálu a plateb, o pravidlech zdanění a harmonizaci nepřímých daní atd.) je považováné za tzv- ústavní právo, jeho obsahem jsou právní normy obsažené převážně v zakládajících smlouvách – slučovací smlouva, Maastrichtská smlouva, Amsterdamská smlouva, Nicejská smlouva

Sekundární právo: tvoří právní akty přijaté společenstvím, nařízení vs. směrnice vs. doporučení (někdy ještě tzv. rozhodnutí a stanoviska). Toto právo na právo primární navazuje a právem odvozeným
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Finanční právo - ke zkoušce.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Finanční právo - ke zkoušce

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 40134
Materiálů střední školy: 3611
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace