Správa daní - Správa daní - ke zkoušce - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Správa daní - ke zkoušce

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 14.05.2012 15:57
Kategorie: Zkoušky
Předmět: Správa daní
Známka: 2.1
Hodnoceno: 7x
Popis: Kompletní přehled okruhu správy daní včetně daňového řádu a jednotlivých daní


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Správa daní a daňová soustava ČR
Právní úprava
Zákon 531/1992 Sb., o územních finančních orgánech
Zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, k datu 31.12.2010 zrušen
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, účinnost od 01.01.2011
Zákon 253/ 2000Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a poplatků
Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Zákon 500/ 2004 Sb., správní řád
Zákon 40/1964 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
vyhlášky
pokyny ČR
soudní rozhodnutí
související předpisy

Základní prvky daňové soustavy ČR
Daň = je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu
= je to platba neúčelová a neekvivalentní.
Funkce daní
- fiskální je schopnost naplnit veřejný rozpočet
- alokační znamená, že stát rozhodne do jakých odvětví či projektů bude alokovat prostředky
nepřímo prostřednictvím poskytovaných daňových úlev
- redistribuční znamená rozdělení důchodů ve společnosti
- stabilizační je integrální součást hospodářské politiky státu
Koordinace daní – oblast spolupráce, je snaha přistupovat ke stejnému náhledu na daně = problematika dvojího zdanění
Harmonizace daní

Základní pojmy
Daňový subjekt = je osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň
= má práva a povinnosti týkající se správného zjištění a stanovení daně po dobu
běhu lhůty
a) poplatník daně = osoba, která daň nese i odvádí

b) plátce daně = osoba, která daň pouze odvádí

Objekt zdanění = hlava, majetek, důchod (příjem), spotřeba

Předmět daně = je jednoznačné a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímž se ukládá konkrétní daňová povinnost

Základ daně = je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách upravený dle zákonných pravidel

Zdaňovací období = je časový interval, za který se stanovuje základ a výše daně a daň se platí (měsíční, čtvrtletní, roční)

Sazba daně = je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně

Osvobození od daně = příjem, který je sice předmětem daně, ale je osvobozen
Slevy na dani = např. roční sleva na poplatníka, na to že poplatník pobírá invalidní důchod apod.

Odpočty o základu daně = např. u fyzických osob odpočet na životní pojištění, penzijní připojištění, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, hodnota darů

Příjmy veřejných rozpočtů v ČR
Veřejný rozpočet
a) státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond organizační složky státu
b) rozpočet územních samosprávných celků (kraje, obce)
c) rozpočet státního fondu nebo Národní fond
d) rozpočet Evropské unie
e) rozpočet, o němž to stanoví zákon

Veřejné příjmy:
1) úvěrové
2) neúvěrové: a) nedaňové příjmy: - povinné příspěvky do státních fondů
- nedaňové poplatky
- kapitálové příjmy z majetku
b) daňové příjmy: - přímé daně
- nepřímé daně
- ostatní sociální pojištění a místní poplatky

Daně přímé
1) daně z příjmů: a) fyzických osob
b) právnických osob
2) daně majetkové: a) daň z nemovitostí: - z pozemků
- ze staveb
b) daň silniční
c) daně převodové: - dědická
- darovací
- z převodu nemovitostí
Daně nepřímé
1) všeobecné: a) daň z přidané hodnoty
2) výběrové (selektivní): a) spotřební: - daň z minerálových olejů
- daň z alkoholu
- daň z cigaret a tabákových výrobků
- cla
b) ekologické: - daň z plynu
- daň z paliv
- daň z elektřiny

Sazba daně
1) dle druhu předmětu daně: a) jednotná (např. daň z převodu 3%)
b) diferencovaná (např. DPH)
2) ve vztahu k jednotce základu daně: a) pevná (např. spotřební daň)
b) relativní – proporcionální
- progresivní

 


Správa daní = daňový řád (obecný daňový proces)
Daňový řád – zákon číslo 280/2009 Sb. s účinností od 01.01.2011
• část první – úvodní ustanovení (předmět a účel úpravy, základní zásady správy daní)
• část druhá – obecná část o správě daní (správce daně a osoby zúčastněné na správě daní, lhůty, doručování, ochrana poskytování informací, dokumentace, řízení a další postupy, opravné a dozorčí prostředky)
• část třetí – zvláštní část o správě daní (registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, nalézací řízení, placení daní, správa daně vybírané srážkou, právní nástupnictví a vztah k insolvenci)
• část čtvrtá – následky porušení povinností při správě daní
• část pátá – ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná


ČÁST PRVNÍ – Úvodní ustanovení
Předmět a účel úpravy
• upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní
• správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady, základem pro správné zjištění a stanovení daně je řádné a dodatečné daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování (daňové tvrzení)
• předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (vratka)

Daní se pro účely daňového řádu rozumí
• peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek (poplatek u obcí např. poplatek ze psů, poplatek za systém sběru třídění komunálního odpadu)
• peněžité plnění pokud tak zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje dle daňového řádu (např. poplatek z komunálního odpadu)
• peněžité plnění v rámci dělené správy (plnění uložené dle správního řádu se pak vymáhá dle daňového řádu, např. uložená pokuta v přestupkovém řízení)
• také zahrnuje příslušenství daně = úroky, penále, pokuty a náklady řízení

Základní zásady správy daní
• zákonitost (správce daně postupuje v souladu se zákony a jinými právními předpisy)
• legální licence (správce daně uplatňuje pravomoci svěřené zákonem)
• přiměřenost (správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daň.subjektů a používá takové prostředky, které je nejméně zatěžují)
• procesní rovnost (osoby zúčastněné na správě mají rovná práva a povinnosti)
• spolupráce (osoby a správce daně vzájemně spolupracují)
• vstřícnost (správce daně vychází osobám vstříc)
• rychlost řízení (správce daně postupuje bez zbytečných průtahů)
• hospodárnost a procesní ekonomie (aby nevznikaly zbytečné náklady)
• volné hodnocení důkazů (správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy)
• neveřejnost (správa daní je neveřejná)
• mlčenlivost (správce daně i osoby zúčastněné mají povinnost zachovávat mlčenlivost)

 


ČÁST DRUHÁ – Obecná část o správě daní
Účastníci daňového řízení = správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
Správce daně – je správní orgán veřejné moci, kterému byla svěřena působnost, správce daně vede daňová řízení, provádí vyhledávací činnost, kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní, vyzývá ke splnění povinností a zabezpečuje placení daní
- správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob
- jsou to Finanční úřady, Celní orgány, Územní orgány (kraje, obce)
Místní příslušnost správce daně
• u fyzické osoby jejím místem pobytu (adresa místa trvalého pobytu)u právnické osoby jejím sídlem
• je-li předmětem daně nemovitost, dle obvodu územní působnosti kde se nemov. nachází

Osoby zúčastněné na správě daní:
Daňový subjekt – je osoba označována za poplatníka nebo plátce
Třetí osoby – osoby jiné než daňový subjekt, např. svědek, osoba povinná k součinnosti, soudní znalec
Zástupce – je zástupce osoby zúčastněné na správě daní, který je zákonným zástupcem nebo ustanoveným zástupcem, zmocněncem (na základě plné moci), společným zástupcem (při více daňových subjektů, kteří mají společnou daňovou povinnost), prokuristou

Osoby zúčastněné na správě daní jednají v rámci své způsobilosti k právním úkonům. Jménem právnické osoby je oprávněn jednat její statutární orgán nebo pověřený zaměstnanec nebo jiná fyz.osoba, která vykonává činnost této organizace.

Lhůty – určené lhůty k provedení úkonu
• lhůty pro úkony jsou určené správcem daně formou rozhodnutím
• jsou stanovené dle týdnů, měsíců nebo let a počínají běžet po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek (např. ode dne doručení rozhodnutí)

Doručování
Správce daně doručuje písemnosti:
• osobně při ústním jednání
• elektronicky (datovou schránkou)
• prostřednictvím zásilky doručované provozovatelem poštovních služeb nebo pověřenou úřední osobou (doručovatelky, podatelny úřadu) a dále jiným stanoveným orgánem (např. Vězeňská služba)
Doručování fyzickým osobám:
• doručuje se na adresu místa pobytu nebo na jinou uvedenou adresu (korespondenční adresu)
• písemnost určená do vlastních rukou se doručuje přímo adresátovi, pokud nebude zastižen, je vyzván, aby si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedl
Doručování právnickým osobám:
• doručuje se na adresu místa pobytu nebo na jinou uvedenou adresu (korespondenční adresu)
• písemnost určená do vlastních rukou může převzít osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, pokud nebude zastižena, je vyzvána, aby si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedla
Písemnost doručená do vlastních rukou je doručena okamžikem převzetí zásilky. Nevyzvedne-li si osoba (FO i PO) uloženou zásilku do 10 dnů, považuje se písemnost posledním dnem 10-ti denní lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl (doručení fikcí).
Doručování veřejnou vyhláškou:
• takto se doručuje písemnost osobě neznámého pobytu nebo sídla a také v řízení, ve kterém se doručuje velkému počtu adresátů
• veřejná vyhláška o uložení písemnosti k vyzvednutí je vyvěšena po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce, po uplynutí lhůty se písemnost považuje za doručenou

Ochrana a poskytování informací
Povinnost mlčenlivosti
• úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob
• toto neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace o jeho daní
• o porušení mlčenlivosti nejde, pokud poskytne správce daně informace např. MFČR, ÚHOS, soudu, správní orgánu, MPaSV, zdravotním pojišťovnám, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a pokud poskytne údaje pro účely trestního řízení
Součinnost třetích osob – poskytování informací správci daně
• povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně mají orgány veřejné moci a osoby, které:
a) vedou evidenci osob nebo věcí
b) poskytují plnění, které je předmětem daně
c) provádějí řízení, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti
d) získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní
• jako jsou zdravotní pojišťovny, banky, provozovatelé poštovních služeb, orgány sociálního zabezpečení, úřady práce, vydavatelé tisku, nejvyšší kontrolní úřad a další kontrolní orgány
• právnické a fyzické osoby, které provádějí úhrady FO za jinou samostatnou výdělečnou činnost, pokud částka přesáhne 40 000,00 Kč za rok
Informační povinnost správce daně
Správce daně určí a zveřejní na své úřední desce
• úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze učinit podání
• pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna
• elektronickou adresu podatelny, formy datového nosiče datových zpráv
• čísla účtů, na které přijímá platby
• vhodným způsobem zveřejňuje informace o právních předpisech

Dokumentace:
1) Protokol
• sepisuje správce daně o ústních podáních a jednáních
• musí obsahovat předmět jednání, místo jednání, časový údaj o počátku a skončení jednání, označení správce daně a úřední osoby, určení osob zúčastněných na úkonu, průběh jednání, návrhy, vyjádření a výhrady k podání
• součástí protokolu jsou i vyhlášená rozhodnutí při jednání
2) Úřední záznam
• sepisuje pouze správce daně, ve kterém zachycuje skutečnosti zejména z ústních sdělení, oznámení, poznámek a obsahů telefonních hovorů
3) Spis
• vede správce daně a obsahuje veškeré písemnosti týkající se práv a povinností daňového subjektu (např. podání, vyhotovená rozhodnutí, protokoly, úřední záznamy)
• daňový subjekt je oprávněn nahlížet do spisu

Jednací jazyk
Při správě daní se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Občan ČR příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území ČR, má možnost činit podání a jednat v jazyce své národností menšiny. Písemnosti v jiném jazyce musí být přeloženy.

Místní šetření
• správce daně může provádět místní šetření u daňových subjektů a u dalších osob zúčastněných na správě daní
• o průběhu místního šetření se sepíše protokol nebo úřední záznam
• úřední osoba má právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti, dále právo k účetním záznamům a to v rozsahu nezbytně nutném
• daňový subjekt je povinen poskytnout potřebnou součinnost k provedení místního šetření a je povinen zapůjčit vyžádané doklady a další věci

Daňová kontrola
• předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k daňovému řízení
• provádí se u daňového subjektu nebo na místě k účelu kontroly nejvhodnějším
• daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení kontroly, zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly, poskytnout informace, předložit důkazní prostředky a nezatajovat je
• daňový subjekt má právo být přítomen, předkládat důkazní prostředky, vyvracet vyjádřené pochybnosti
• o zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole, které obsahuje výsledek kontroly

Průběh řízení:
Zahájení řízení
• řízení je zahájeno dnem, kdy správci daně došlo podání osobou zúčastněnou na správě daní nebo dnem oznámení správce daně o zahájení řízení z moci úřední
Dokazování
• provádí správce daně
• správce daně dbá, aby skutečnosti pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji a to formou důkazních prostředků, jimiž lze zjistit skutečný stav věci a tím ověřit správné zjištění a stanovení daně, lze také využít znalecký posudek a svědky
• daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti v řádném a dodatečném tvrzení či dalších podáních, dále je povinen v rámci své podnikatelské činnosti vést záznamní evidenci o uskutečněných platbách
Rozhodnutí
• správce daně ukládá povinnosti nebo přiznává práva rozhodnutím
• rozhodnutí obsahuje:
• označení správce daně, který vydal rozhodnutí
• číslo jednací popřípadě číslo platebního výměru
• označení příjemce rozhodnutí
• výrok s uvedením právního předpisu, podle kterého bylo rozhodováno, jde-li o platební povinnost, také částku a číslo účtu
• lhůtu k plnění (např. do kdy má být zaplaceno)
• poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého správce daně a dále upozornění o případném vyloučení odkladného účinku
• odůvodnění, nestanoví-li zákon jinak, ve kterém se uvede důvody výroku
• rozhodnutí je v právní moci, které je účinné a proti kterému se nelze odvolat (to znamená, že bylo rozhodnutí doručeno příjemci a ten se do stanovené lhůty uvedené v poučení neodvolal)
• rozhodnutí je vykonatelné, které je účinné a nelze se proti němu odvolat nebo odvolání nemá odkladný účinek (odkladný účinek se týká placení, to je, jestli se musí zaplatit uvedená částka i když se podá ve lhůtě odvolání vůči rozhodnutí, když nemá odkladný účinek = částka se musí zaplatit, když má odkladný účinek = částka se zaplatí až po vyřízení odvolání) a uplynula lhůta stanovená k plnění (např. k zaplacení)
Zastavení řízení
Správce daně rozhodnutím řízení zastaví, jestliže:
• osoba zúčastněná na správě daní vzala své podání zpět
• jde o nepřípustné podání
• osoba zanikla bez nástupce či zemřela bez dědice
• podání se stalo bezpředmětným

Opravné a dozorčí prostředky
Na vydané a doručené rozhodnutí lze použít řádných a dozorčích prostředků, kterými lze rozhodnutí přezkoumat a to formou:
• řádného opravného prostředku = odvolání nebo rozkladu
• mimořádného opravného prostředku = návrh na povolení obnovy řízení
• dozorčího prostředku = nařízení obnovy řízení a nařízení přezkoumání rozhodnutí
Řádnými opravnými prostředky lze napadnout nepravomocné rozhodnutí. Jedná se o podání opravného prostředku do lhůty uvedené v poučení rozhodnutí, pokud je uvedeno. Např. proti výzvám se nelze odvolat.
Mimořádnými a dozorčími prostředky lze napadnout pravomocné rozhodnutí.
Odvolání
• příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak
• odvolání je nepřípustné směřuje-li proti odůvodnění rozhodnutí
• nelze se odvolat proti výzvám
• odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno
• odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí a to i před doručením tohoto rozhodnutí
• odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak
Odvolání musí mít tyto náležitosti:
• označení správce daně
• označení odvolatele
• číslo jednací, číslo platebního výměru, či jiná identifikace rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje
• uvedení důvodů nesprávnosti či nezákonnosti napadeného rozhodnutí
• označení důkazních prostředků k tvrzení o skutkovém stavu
• návrh na změnu či zrušení rozhodnutí
Obsahuje-li podané odvolání vady, vyzve správce daně odvolatele k doplnění podání s poučením, jak a do kdy má být doplněno. Odvolatel může své odvolání měnit, doplňovat a vzít zpět kdykoliv do doby vydání rozhodnutí odvolání.
Postup správce daně prvního stupně
Správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadano:
• rozhodne o odvolání sám, pokud mu vyhoví v plném rozsahu - úplná autoremedura
• rozhodne o odvolání sám, pokud mu vyhoví částečně - částečná autoremedura
• odvolání zamítne a zastaví odvolací řízení, je-li odvolání nepřípustné nebo bylo podáno po stanovené lhůtě
• odvolání nerozhodne sám a postoupí odvolání s příslušnou části spisu a se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu odvolacímu orgánu
Rozhodnutí o odvolání musí být odůvodněno, proti rozhodnutí o odvolání se lze opět odvolat, proti zamítnutí odvolání se lze odvolat.

Postup odvolacího orgánu
Pokud správce daně o odvolání nerozhoduje sám, postoupí odvolání spolu s výsledky řízení a s předkládací zprávou odvolacímu orgánu k rozhodnutí, který je nadřízený správci daně.
Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí v rozsahu požadovaném v odvolání, není vázán návrhy odvolatele a následně:
• napadené rozhodnutí změní
• napadené rozhodnutí zruší a zastaví řízení
• odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí
Rozhodnutí musí být odůvodněno a proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze dále odvolat.

Rozklad
Rozklad je řádný opravný prostředek, který lze podat pouze proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní orgán (např. MF ČR) nebo úřední osoba stojící v čele ústředního správního orgánu.
Na řízení o rozkladu se použijí obdobně ustanovení o odvolání.

Obnova řízení – řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení
Řízení ukončené pravomocným rozhodnutím se obnoví na návrh příjemce nebo z moci úřední
pokud:
• vyšly najevo nové skutečnosti
• rozhodnutí bylo učiněno na základě padělaného nebo pozměněného dokladu, obsahující nepravdivé údaje, křivé výpovědi svědka nebo nepravdivého znaleckého posudku
• rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem
• rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky
Návrh na povolení obnovy řízení
• podává se u správce daně, který ve věci rozhodl v I. stupni
• návrh lze podat do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodech obnovy řízení
• v návrhu musí být uvedeny okolnosti svědčící o jeho odůvodněnosti a dodržení lhůty pro podání návrhu
Povolení nebo nařízení obnovy řízení
• správce daně povolí nebo nařídí obnovu řízení vydáním rozhodnutí
• neshledá-li důvod povolení obnovy, návrh zamítne
• v odůvodnění rozhodnutí vymezí důvody pro obnovu řízení
Obnovu řízení lze povolit či nařídit pokud neuplynula lhůta pro stanovení daně, placení daně nebo do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí ukončujícího řízení.
Povolení nebo nařízení obnovy řízení má vůči původnímu rozhodnutí odkladný účinek.

Nařízení přezkoumání rozhodnutí
• správce daně nařídí z moci úřední, pokud zjistí, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem
• přezkumné řízení provede správce daně, který ve věci rozhodl v posledním stupni
• řízení je zahájeno vydáním rozhodnutí o nařízení přezkoumání rozhodnutí
• přezkoumávané rozhodnutí má odkladný účinek do doby oznámení rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení

ČÁST TŘETÍ – Zvláštní část o správě daní
Registrační povinnost daňových subjektů
• daňový subjekt, který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně (v současné době pokud živnostenský úřad povolí činnost lze rovnou požádat o tuto registraci přes ŽÚ)
• plátce daně je povinen podat přihlášku do 15 dnů ode dne vzniku povinnosti
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Správa daní - ke zkoušce.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Správa daní - ke zkoušce

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39006
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace