1. Vlastnosti materiálů a jejich ochrana - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

1. Vlastnosti materiálů a jejich ochrana

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 03.01.2013 16:28
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Strojírenství
Známka: 1
Hodnoceno: 2x
Popis: 1. Vlastnosti materiálů a jejich ochrana


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 1.Základní vlastnosti materiálů

 

 

 

Fyzikální vlastnosti

 

Hustota ρ

- je dána poměrem hmotnosti m k objemu V homogenní látky při určité teplotě.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Její velikost závisí na atomové stavbě dané látky.Je tedy závislá na poloze prvku v periodické soustavě prvků.To platí jen tehdy,jsou-li krystalu obsazena atomy všechna uzlová místa.Ve skutečnosti se vyskytují četné poruchy mřížky(vakance,nečistoty),liší se skutečná hustota od ideální.

 

Teplota (bod) tání a tuhnutí (°C)

  • Je to teplota, pří níž látka mění své skupenství.Závisí na vnitřní stavbě kovů.Znalost této teploty je důležitá pro slévárenství,pokovování,svařování apod.

Teplota tavení

  • Je teplota asi o 200°C vyšší,než je teplota tání dané slitiny.Toutu zvýšenou teplotou se dosahuje u různých slitin stejného přehřátí.

Teplota lití

  • Bývá asi o 50 až 100 °Cnad teplotou likvidu.

  • Látky kdystalické,skládající se z jediného prvku nebo jediné sloučeniny, mají pro každý druh látky zcela určitou teplotu tání a tuhnutí.Mnohé slitiny, skla, keramické látky apod. přecházejí se stoupací nebo kelasající teplotou z jednoho skupenství do druhého pozvolna.Pro ně je nutné uvádět

  • Teplotní rozsah (interval) tání nebo tuhnutí – Teplota tání je důležitá pro eutektické slitiny

 

Délková a objemová roztažnost - Je prodložení délky nebo zvětšení objemu vlivem zvýšení teploty látky.Je vztažena na počáteční délku nebo objem.

 

Teplotní součinitel délkové α (1/K) a objemové roztažnosti (1/K) je změna délkové nebo objemové jednotky při změně teploty o 1K. U odlitků,součástí ze spékaných materiálů a součástí z plastů musíme naopak počítat se smrštivostí, která je opakem roztažnosti.

 

Tepelná vodivost λ [W/mK] je množství tepla Q [J], které při ustálem stavu projde za jednotku času mezi dvěma protilehlými stěnami krychle o délce hrany 1 m, je-li rozdíl teplot mezi těmito stěnami 1K.Nejlepším vodičem tepla je stříbro.Teplenou vodivost ostatních kovů zjištujeme často porovnáním s tepelnou vodivostí stříbra a uvádíme ji v procentech.Největší tepelnou vodivost mají čisté kovy.

 

Elektrická vodivost G (S) je schopnost vést elektrický odpor.Vodič s oporem 1 Ω má vodivost 1 S (Siemens).Podle vodivosti dělíme materiály a vodiče a nevodiče neboli izolanty.Mezi nimi je skupina materiálů se zvláštními vlastnostmi, kterým říkáme polovodiče (např. selen, geramanuim,křemík, apod.). Elektrickou vodivost posuzujeme podle měrného elektrického proudu ρ.

 

 

Měrný elelktrický odpor ρ [Ωm] je vodivých materiálů jako odpor vodiče o průřezu 1 a délce 1 m [ Ω ]. Pro méně vodivé a pro nevodivé materiály definujeme ρ jako odpor mezi protilehlými stěnami krychle o straně 1 cm ( Ω ). Nejlepším vodičem elektrického proudu je stříbro, po něm měď, hliník. Nejlepším izolantem by bylo dokonalé vakuum.

Supravodivost

  • je vlastnost některých kovů,jejichž elektrický odpor se při velmi nízkých teplotách ( blízkých 0 K) skokem sníží na nezjistitelnou hodnotu.( el. Proud prochází vodičem prakticky bez odporu).

  • U čistých kovů je přechod rychlý,u slitin pomalejší.Supravodivost se vyskytuje u kovů i u polovodičů a projevuje se hlavně při stejnosměrném proudu.

 

Koroze

 

 

  • Korozí se rozumí samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocení materiálu.

 

 

Druhy koroze

Korozi můžeme posuzovat a rozlišovat podle několika hledisek.

Podle mechanismu vzniku je rozlišována koroze

- chemická, kdy dochází pouze k chemickým reakcím mezi prostředím a materiálem; probíhá v elektricky nevodivém prostředí

- fyzikálně-chemická, kdy kromě působení chemického dochází ještě ke vzniku elektrických (galvanických) článků, jejichž součástí je také sledovaný materiál; probíhá v elektricky vodivém prostředí a proto je také nazývána korozí elektrochemickou.

Podle prostředí, ve kterém koroze probíhá, je rozlišována koroze

- atmosférická

- v kapalinách

- v plynech

- v půdě.

Atmosférická koroze je nejčastější. Její působení závisí především na obsahu vlhkosti a agresivních plynných a tuhých rozpustných nečistot ve vzduchu (SO2, NaCl, H2S, Cl2, HCl, NO2, NH3, CO2).

Nejčastějším případem koroze v kapalinách je koroze ve vodách. Je způsobována znečištěním vody agresivními látkami ve formě kapalné, plynné i tuhé. Rychlost koroze ve vodách je ovlivněna zejména obsahem kyslíku.

Koroze v jiných kapalných chemických látkách je speciální záležitostí.

Koroze v plynech je závislá na jejich složení a na obsahu kyslíku. Největší význam pro praxi má chemická koroze probíhající v plynech za vyšších teplot, kdy plyny neobsahují vlhkost.

Koroze v půdě je v podstatě korozí v složitém chemickém prostředí, protože půda obsahuje tuhé, kapalné 
i plynné agresivní látky.

Podle typu napadení materiálu může být koroze

- rovnoměrná, kdy je napaden celý povrch prakticky stejnoměrně

- nerovnoměrná, kdy napadení je rozdílné; podle způsobu napadení rozlišujeme nerovnoměrnou korozi

- skvrnitou  

- důlkovou  

- bodovou  

- mezikrystalickou, kdy koroze probíhá na hranicích krystalů

- transkrystalickou, kdy koroze probíhá napříč krystaly

- selektivní, kdy jsou napadány pouze některé složky materiálu.

Skvrnitá, důlková a bodová koroze se vzájemně odlišují poměrem velikosti povrchové plochy k hloubce zasažení Zvlášť nebezpečné jsou koroze mezikrystalická a transkrystalická, které probíhají pod povrchem materiálu a proto způsobené narušení není při běžné prohlídce zřejmé.

 

 

 

 

 

 

Povrchové úpravy.

Ochrana materiálu povrchovou úpravou je založena na některém z následujících principů:

- vytvořená povrchová vrstva je souvislá a nepropustná a tím dokonale izoluje chráněný materiál od okolního prostředí

- na povrchu chráněného materiálu je uměle vytvořena slitina s lepší odolností proti korozi

- na povrchu chráněného materiálu je uměle vytvořena sloučenina s lepší odolností proti korozi

- povrchová vrstva chrání základní materiál elektrochemicky metodou katodické ochrany

- povrchová vrstva obsahuje složky, které svým účinkem zmírňují agresivitu korozního prostředí.

Technologie povrchových úprav

Technologie povrchových úprav sestává ze dvou základních fází:

- přípravy povrchu před vytvářením ochranných povlaků a vrstev

- vlastním vytvořením ochranného povlaku nebo vrstvy.

Příprava povrchu před vytvářením ochranných povlaků a vrstev

Povrch součástí bezprostředně po výrobě zpravidla není vhodný k okamžitému vytváření ochranných vrstev a povlaků. Nemusí mít požadovanou jakost a může být znečistěn. Nečistoty povrchu jsou dvojího druhu:

- cizí nečistoty, které na povrchu ulpívají pouze adhézními silami; jsou to nejčastěji mastnoty a prach, čili nečistoty mechanické

- vlastní nečistoty, které jsou s povrchem spojeny chemickou vazbou; jsou to především korozní produkty, čili nečistoty chemické.

Účelem přípravy povrchu pak je

- odstranění hrubých nečistot a korozních produktů

- odmaštění

- dosažení požadované kvality povrchu.

Úpravy povrchu je možno podle jejich mechanismu rozdělit na

- mechanické - broušení

                         - leštění

                         - kartáčování


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál 1. Vlastnosti materiálů a jejich ochrana.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: 1. Vlastnosti materiálů a jejich ochrana

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42295
Materiálů střední školy: 3653
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace