Filozofie 18. a 19. století - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Filozofie 18. a 19. století

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 01.12.2012 13:04
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Základy společenských věd
Známka: 1
Hodnoceno: 4x
Popis: Filozofie 18. a 19. století


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)
5. Hlavní proudy filozofie 18. a 19.století
 
Německá klasická filozofie :
- období 18. století
- roztříštěnost Německa (i ideologická a duševní → rozdělení na jednotlivé celky)
 
Immanuel Kant (22.4.1724-1804) :
- zakladatel německé klasické filozofie
- studoval filozofii, teologii a přírodní vědy
- 40 let přednášel filozofii, estetiku, etiku, antropologii, byl také soukromým učitelem
- přesné dodržování pravidel k udržení zdraví si sám zvolil, měl absolutně přesný rozvh dne → 
  dodržoval přísnou životosprávu, denní režim, stereotyp
- Kant vyslovil hypotézu o vzniku sluneční soustavy z rozptýlených částic hmoty = Kant-
  Laplaceova teorie o vzniku vesmíru (franc. matematik a fyzik Pierre de Laplace ji později   
  zdokonalil)
- dějiny přírody považoval za pohyb od jednoduchého ke složitému, od chaotického
  k organizovanějšímu a uspořádanému
- jeho filozofie je dualsitická → existuje svět jevů a věc o sobě
 
- Periodizace : jeho tvorba se dělí na 3 období : • 1. předkritické období
                                                                                    • 2. kritické období
                                                                                         • 3. pozdní období
 
1) předkritické období : (perioda) = počátky jeho filozofie
 - do doby, než začal formovat myšlenky Kritiky čistého rozumu
 - zabýval se hlavně přírodními vědami
 - dílo:
 • Všeobecné dějiny přírody a teorie nebes (1755 ) : převážná část spisu se zabývá  
   přírodovědeckými otázkami (sopky, zemětřesení,...) → zabýval se vznikem vesmíru  
             
2) kritické období :
- pravdivé je to poznání, co je nám dané a priori (předem), nezávisí na zkušenosti
- její 2 neklamné znaky jsou : nutnost a všeobecnost.
- chtěl zjistit, co je apriorní a co aposteriorní
- zkoumal smyslové, rozumové a jiné poznávání => 3 kritiky:• Kritika čistého rozumu,• Kritika  
  praktického rozumu,•Kritika soudnosti
             - hlavní dílo:
Kritika čistého rozumu (1781) : obsahuje výklad učení o poznání ->gnozeologie; jako vzor
  přísně vědeckého poznání připouštěl jen matematiku;
 
3) pokritické= pozdní období :
 - začíná vlastní Kantova filosofie – filosofie etiky
 - dílo:
 • Metafyzika mravů
 • K věčnému míru : zásady jak dodržet světový mír
 
• Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770- 1831) :
- je završitelem německé klasické filozofie
- přednášel na heidelberské univerzitě a na berlínské univerzitě (bylo o něm známo, že
  neuměl přednášet → chaotik → měl náročné přednášky) → tzv. „státní filosof Pruska“
- jako první si uvědomil, že z Řecka pochází naše věda a umění
- objektivní idealista → základem světa je duchovní princip
- jeho díla jsou nejobtížnější
 
 
 
 
- Hegelova dialektika : pojímá dialektiku jako zákonitost, na níž stojí i sama přirozenost,             myšlení a skutečnosti
- duch s sním veškerá skutečnost podle Hegela procházejí vždy 3 fázemi : • tezí ( původním stavem), • antitezí ( jeho zrušením), • syntezí ( zrušením tohoto zrušení a znovuzřízením původního stavu, ovšem na vyšší úrovni )
- vypracoval ucelenou dialektickou metodu (rozvoj, vývoj) → vymezil základní kategorie
  dialektiky a stanovil její 3 obecné zákony:
 1. zákon o přechodu kvantity v kvalitu
 2. zákon vzájemného pronikání a střetávání protikladů
 3. zákon negace negace (= poření)
- analyzoval podstatu a jev, nahodilost a nutnost, možnost a skutečnost
- vymyslel to, co nikdo nepopřel
• dílo: Fenomenologie ducha (1807)
• Logika (1812)
• Základy filozofie práva (1821)
 
POZITIVISMUS
- pozitivismus je filozofie a do určité míry i přístup ke skutečnosti, se kterým se můžeme
  setkávat už asi 15O let
- dělí se na následující etapy :
1.Klasický pozitivismus : zdůrazňující význam vědy pro vývoj společnosti a chápající vývoj
  evolucionisticky. Jeho představiteli jsou zejména A. Comte, H. Spencer a J. St. Mill.
2.Střední část (machismus, konvencionalismus) navazující na krizi v přírodních vědách,
  zejména ve fyzice a soustřeďující se proto k otázkám povahy zkušenosti a jejího vztahu k
  vědeckému poznání. Je reprezentována především E. Machem, R. Avenariem
  a H. Poincarém.
3.Novopozitivismus klade důraz na tytéž problémy jako střední fáze pozitivismu, je však ve
 svých pojetích daleko radikálnější. Filozofii zužuje v podstatě na filozofii poznání a filozofii
 vědy
 
• August Comte :
- nejznámějším představitelem tohoto proudu, který je zároveň považován za zakladatele
  Sociologie
             - navazoval však také na restaurační filozofii a historii.
- každé učení, teorie, ale i společnost sama musí projít ve svém vývoji třemi etapami :

1. Teologická : v ní se lidé snaží vysvětlit svět prvními příčinami, jimž však dávají antropomorfní podobu. Prvním stádiem vývoje je tedy stádium náboženské.  


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Filozofie 18. a 19. století.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Filozofie 18. a 19. století

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42283
Materiálů střední školy: 3653
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace