účto maturita - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

účto maturita

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 16.11.2012 22:41
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Český jazyk a literatura
Známka: 1
Hodnoceno: 4x
Popis: 1) Podstata a význam účetnictví, způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti. Finanční a manažerské účetnictví.Podstata , význam a funkce účetnictví- účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách- základním předpisem pro vedení účetnictví je zákon o účetnictví – řídí se vedením záznamů pro všechny účetní jednotky stejně- poviností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví - úpně – zaúčtování všech úče


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

 1) Podstata a význam účetnictví, způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti. Finanční a manažerské účetnictví.

 

Podstata , význam a funkce účetnictví

- účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách

- základním předpisem pro vedení  účetnictví je zákon o účetnictví – řídí se vedením záznamů pro všechny účetní jednotky stejně

- poviností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví

                 - úpně – zaúčtování všech účetních případů v účetním období kterého se týká

                 - průkazným způsobem – doložení účetními doklady

                 - správně – nebyly porušeny povinosti stanovené zákonem

 

Účetnictví musí poskytovat:

a) o stavu a pohybu majetku a závazků

  - podnikatel musí mít přehled o stavu peněžních prostředků, o tom kolik Kč má dostat zaplaceno od  odběratelů, a naopak, kolik Kč dluží dodavatelům apod…

b) o nákladech, výnosech a stím souvisejícím zjištění hospodářského výsledku

   - při jakémkoliv podnikání je potřeba mít přehled o výši prostředků do podnikání vložených a o dosažených výsledcích podnikatelské činnosti, aby podnikatel věděl, zda se mu vyplatí provozovat podnikatelskou činnost či nikoliv

 

Účetnictví plní tyto funkce:

a) poskytuje informace o hospodaření firmy – o dosažených výsledcích tj. zda hospodaří se ziskem či ztrátou

b) jako důkazní prostředek při vedení spoku – účetní doklady, záznamy v účetních knihách jako ochrana mezi věřitelem a dlužníkem

c) poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku – pomoc o rozhodování o budoucích investicích, obchodech nebo naopak likvidaci podniku

d) zjištění informací pro účely danové – jedná se o správné stanovení základu daně, a tím i danové povinnosti účetní jednotky

e) údaje o stavu majetku a hospodaření sním – např pro ochranu majetku před svěřenými zaměstananci

 

- za správnost účetnictví zodpovídá ponikatel i v případě že bylo vedené účetním

- účetním obdobím se rozumí období kdy se zjištuje hospodářský výsledek = je to dvanáct nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců, může se schodovat s kalendářním rokem a nemusí začíná tam kde začala účetní jednotka

 

Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti

 

Danová evidence – je upravena zákonem o daních z přijmů. Musí ji vést ty osoby , kterí dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a nejsou účetní jednotkou

 

Účetnictví – je upraveno zákonem o účetnitví. Účetnitví vedou právnické osoby a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou

      - fyzická osoba se stane účetní jednotkou zejména v těchto případech:

         a) pokud její obrat ze bezprostředně předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 milionů Kč

        b) pokud se rozhodla dobrovolně vést účetnictví

        c) pokud je zapsana v obchodním rejstříku

 

- Danová evidence slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmu, zatímco účetnictví poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodaření firmy

- hospodářský výsledek (základ daně) se zjištuje:

         - v danové evidenci jako rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI

            jedná se o příjmy ovlivnující základ daně a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a    

            udržení příjmů                                               

         - v účetnictví jako rozdíl mezi VÝNOSY a NÁKLADY

- výhodou danové evidence ve srovnání s účetnictvím je rozdílný způsob stanovení základu daně. V danové evidenci podnikatel neplatí dan z příjmů např. z nezaplacených faktur, a naopak může uplatnit nákup zásob v okamžiku zaplacení bez ohledu na jejich skutečnou spotřebu

 

PŘÍJMY – přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu za provedené práce a služby, za prodané výrobky, zboží,popř. další majetek

 

VÝDAJE – úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu, tj. provedené úhrady za nákupy pro podnikatelskou činnost ( s vyjímkou nákupu dlouhodobého majetku)

 

VÝNOSY – výkony vyjádřené v Kč, tj. tržby za provedené práce a služby, za prodané výrobky nebo zboží ( rozhodující není okamžik zaplacení, ale okamžik provedení výkonu)

 

NÁKLADY – spotřeba hospodářských prostředků (např. spotřeby materiálu), cizích výkonů (např. spotřeby energie) nebo práce pracovníků podniku . Ani není rozhodující okamžik úhrady

 

Finanční a manažerské účetnictví

 

Finační účetnictví

- poskytuje informace o aktivech, pasivech, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku jako celku k vnějšímu okolí – k dodavatelů, odběratelům, bankám….

- jde o vztahy finanční a proto se finančně vypořádavají

- prostřednictvím účetních výkazů se předkládají externím uživatelům

 

Manažerské účetnictví

- tvoří soubor informací potřebných k efektivnímu řízení uvnitř daného podniku (např. výrobní politika)

- složkami jsou:

      - vnitropodnikové účetnictví ( účtování o nákladech a výnosech z různých pohledů pro sledování nákladů podle jednotlivých činností)

      - kalkulace (stanovení nákladů na jednotku výkonu)

      - rozpočetnictví ( plán výkonů jednotlivých vnitropodnikových útvarů)

 

 

 

 

 

 

2) ÚČETNÍ DOKLADY

 

- zákon o účetnictví ukládá povinost účtovat na základě účetních dokladů

- je originální písemnost v ní se zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace

- jsou nejdůležitějším prvkem prkaznosti v účetnictví

 

Členění účetních dokladů

a) podle druhu

    - faktury vystavené- vyúčtování provedena dodávky zboží výrobků nebo služeb, na základě kterí účetní jednotce vzniká vůči Odběrateli je Pohledávka. Je nutné k faktuře přiložit přílohy (výdejky, soupisy prací)

    - faktury přijaté – vyúčtování od dodavatele vzniká účetní jednotce závazek

    - příjmové pokladní doklady – používají se u plateb za hotové, vypisuje se dvakrát, originál necháme zákaznikovi kopii si necháme

    - výdajové pokladní doklady – obsahují podobné položky jako příjmové doklady, účtují se podle nich údaje v hotovosti

    - bankovní výpisy – informují účetní jednotku o stavu a pohybu peněz na bankovním účtu

    - vnitřní (interní) účetní doklady – slouží k zaúčtovíní hospodářských operací:

          - příjemky – příjem zásob materiálu, zboží na sklad

          - výdejky – výdej zásob materiálu ze skladu do výroby, výdej zboží

   - výplatní listina – pro zaúčtování mezd zaměstnanců

b) podle počtu dokumentovaných účetních příkladů

    - jednotlivě – dokumentují jen jednu hospodářkou operaci

    - sběrné- více jednotlivých účetních případů zachycují jednorodé hospodářské operace do nového dokladu aby mohly být zaúčtovány jednou položkou

 

Náležitosti účetních dokladů

označení účetního dokladu – v jedné číselné řadě nebo v několika číselných řadách

popis účetního dokladu – označení jeho účastníka

peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství

okamžik vyhotovení účetního dokladu – např 9.9.2010 v 16:00

okamžik uskutečnění účetního případu, neníli shodný s okamžikem vyhotovení dokladu

podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování

- zákon o účetnictví stanoví povinné náležitosti každeho účetního dokladu, ne už jeho formu ani typ

 

Vyhotovování účetních dokladů

mají se vyhotovovat bez zbytečného odkladu

musí  být zapsány prostředkem zaručující trvalost zápisu, aby byly po celou dobu plně čitelné

doklady které nemají předepsaný obsah nebo nejsou správně vyplněny nejsou považovány za průkazné

účetní doklady spojené s Hospodářskou činností vyhotovují zpravidla pracovníci

 

Opravy v účetních dokladech

nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví

účetní opavy lze provádět:

k chybnému (průvodnímu) dokladu vystavíme novy opravný účetní doklad (tzv. dokladový způsob)

vyznačíme opravu přímo na opravovaný (původní) doklad(tzv. bezdokladový způsob)

zásady opravování účetních dokladů bezdokladovým způsobem:

- chybný údaj na účetním dokladu se slabě přeškrtne tak, aby i nadále zůstal čitelný

- nad původní údaj na dokladu se uvede údaj správný

- k opravnému zápisu je nutné z hlediska průkaznosti připojit datovou poznámku o provedení opravy s podpisem pracovníka

zásady opravování účetních dokladů dokladovým způsobem:

- na původním i opravném dokladu uvést vzájemné odkazy

- složitější, nezvyklé opravy doplnit vysvětlujícím komentářem s uvedením důvodu oparvy

 

Oběh účetních dokladů a postup při jejich spravování

 

Přezkoušení                            Příprava                        Zaúčtování                    Úschova

  zprávnosti                          k zaúčtování

 

1) přezkoušení správnosti

    - slouží ke kontrole z hlediska věcné (obsahové) formální stránky

         a) věcná stránka – prověření správnosti údajů a přípustnosti účetního případu, kterého se doklad týká

          b) formální stránka – se zaměřuje na ověření úplnosti náležitostí účetního dokladu

2) příprava k zaúčtování

          a) třídění dokladů – podle druhu

          b) označování dokladů - idělení určitého čísla označení

          c) evidence – zápis dokladů do pomocných účetních knih

          d) určení účtovacího předpisu – stanovení účtu a jejich stran

3) zaúčtování dokladů

    - účetní zápisy se provádějí v účetních knihách

4) úschova dokladů

    - založení do pořadačů

    - musí být pečlivě uschovány

    - povinost uschovat po dobu podle zákona např. výkazy 10 let účetní doklady a účetní knihy 5 let od konce účetního období, kterého se týkají

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) MAJETEK PODNIKU A JEHO FORMY, DLOUHODOBÝ A OBĚŽNÝ MAJETEK

 

Majtek a jeho formy

každý podnik potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (budovy, dopravní prostředky, zásoby, peněžní prostředky, apod..)

s těmito prostředky hospodaří (vyrábí, prodává, poskytuje služby), proto se jím říká hospodářské prostředky

jejich konkrétní složení závisí na specifyckých činnostech každého podniku

souhrn hospodářských prostředků podniku se označuje jako obchodní majetek

- jsou tedy všechny prostředky, které podnik při své činnosti užívá

pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek:

- z hlediska jeho konkrétní formy tj. podle jeho složení¨

- z hlediska zdrojů, ze kterých byl financován

Členění obchodního majetku

dlouhodobý majetek

oběžný majetek

 

Dlouhodobý majetek

majetek, který podniku může sloužit dobu delší jak jeden rok, během používání neztrácí svou formu, pouze se opotřebovává

do dlouhodobého majetku patří:

a) dlouhodobý hmotný majetek

b) dlouhodobý nehmotný majetek

c) dlouhodobý finanční majetek

 

Dlouhodobý hmotný majetek

pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění

samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou = např. dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

např. patenty, licence, programové vybavení )softvare), apod. s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění účetní jednotkou

 

Dlouhodobý finanční majetek

např. cenné papíry, které podnik koupil jako dlouhodobou investici (předpokládaná doba držení cenných papírů přesahuje jeden rok)

 

Oběžný majetek

pro oběžný majetek je charakteristické, že během hospodářské činnosti se mění z jedné formy na jinou (např. ve výrobním podniku za peníze nakupuje zboží, apod.) a dále je charakteristické, že dochází k jeho jednorázové spotřebě

do oběžného majetku patří zásoby, krátkodobý finanční majetek a pohledávky

 

Zásoby

nedokončená výroba a výrobky

materiál – jsou předměty, které se používají ke zhotovení výrobků

zboží – jsou movité věci koupené za účelem dalšího prodeje

výrobky – jsou předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběrateli

nedokončená výroba – jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni, nejsou již materiálem, ale také ještě nejsou hotovým výrobkem

 

Krátkodobý finanční majetek

je tvořen zejména peněžními prostředky

mohou mít dvojí formu:

peníze v hotovosti (v pokladně)

peněžní prostředky na bankovním účtu u peněžního ústavu

mohou být také ceniny těmi se rozumí poštovní známky, kolky, telefoní karty, zakoupené stravenky do provozen veřejného stravování, dálniční známky

dále sem patří cené papíry, které účetní jednotka má v úmyslu do jednoho roku prodat nebo jejichž platnost je nejvýše jeden rok

 

Pohledávky

je nárok podnkatele na úhradu peněžní částky od dlužníka

podnikatel tedy vstupuje ve finančním vztahu v roli věřitele

může to být i poskytnutá záloha zaměstnanci, přeplatek na daních, nárok na pojistnou náhradu od pojištovny v případě pojistného plnění apod..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ZDROJE FINANCOVÁNÍ,INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

 

Zdroje financování

vyjedřuje jakým způsobem opatřila svůj majetek

rozděluje se:

vlastní zdroje (vlastní kapitál)

cizí zdroje (závazky)

 

Vlastní kapitál

je tvořen součtem dlouhodobého majetky, peněžních prostředků, cenin, zásob, pohledávek po odečtení stavu závazků (úvěry, ostatní závazky)

Vlastní kapitál = majetek – Závazek

typickým příkladem vlastního kapitálu jsou vklady podnikatele z osobního majetku do firmy a zisk z podnikání

 

Cizí zdroje

patří bankovním úvěry, závazky vůči dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům, finančním úřadům, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, apod..

závazek (dluh) vyjadřuje povinost účetní jednotky uhradit věřiteli určitou částku ve stanovené lhůtě

 

Úvěry

peněžní prostředky, které peněžní ústav (banka, spořitelny), pujčí firmě na základě smlouvy o poskytnutí úvěru

jedná se o dluh firmy tj. povinost do určitého data splatit úvěr a platit poplatek za poskytnutí úvěru (tj, úroky)

úvěry mohou být zdrojem krátkodobým (splatnost do jednoho roku)

úvěry dlouhodobé ( doba splatnosti nad jeden rok)

obdobný charakter mají i půjčky od jiných podnikatelů a od občanů

účetní jednotka může mít kromě úvěru další závazky, jedná se o:

závazky vůči dodavatelům

- závazek vznikne účetní jednotce tehdy pokud od jiného něco odebere (zboží, výrobky, službu), dodavatel dodávku fakturuje a odběratel je povinen zaplatit fekturu ve stanoveném termínu uvedeném na faktuře

             b) závazky vůči zaměstnancům, zdravotní pojištovně, správě sociálního zabezpečení

- má závazek vůči zaměstnancům nejčastěji z titulu nevyplacených mezd, správě sociálního zabezpečeníí z titulu neuhrazeného sociálního pojištění, zdravotním pojištovnám z důvodu neuhrazeného zdravotního pojištění

             c) závazku vůči finančnímu úřadu

- z důvodu nezaplacených daní

- současně sávazkem vzniká vždy protistraně pohledávka

- při platbě (uhradě) pak současně zaniká závazek i pohledávka

 

Inventura majetku a závazků

Inventura

představuje zjištění skutečného stavu majetku  azávazků, jejich ocenění a písemné zaznamenávání

členění:

fyzickou – provádí se u majetku hmotné povahy (dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, zboží, materiáu, výrobku, peněz v pokladně) přepočítáním, přeměřením, zvážením

dokladovou – provádí se zejména u položek, které svojí povahou vylučují provedení fyzické inventury, (zejména u pohledávek, závazků, vkladových účtů podniku apod.) její podstata spočívá v tom že skutečný stav je ověřen písemným potvrzením od jednotlivých odběratelů

 

pro každou položku majetku se vyhotovuje inventurní soupis, a to podle míst uložení a odpovědných osob

pořizuje se zpravidla současně při provádění inventury, musí být řádně označen a podepsán osobami, které inventuru prováděli

je nutné uvést přesné označení majetku a zjištěné množství, z účetní evidence se doplní cena za jednotku a vypočítá se celková hodnota

inventura je úvodní částí inventarizace, kdy se skutečný stav majetku a závazku zjištěný inventurou porovná se stavem v účetnictví, zjištuje se inventarizační rozdíl a ty to rozdíly se vypořádavají

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) DANOVÁ EVIDENCE, OSOBY, KTERÉ JI VEDOU, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A KNIHA EVIDENCE

 

Osoby, které mohou vést danovou evidenci

mohou vést osoby fyzické, které nejsou účetní jednotkou

fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti

je upravena zákonem o daních z příjmů

obsahuje údaje o:

příjmech a výdajích

o majetku a závazcích podnikatele

jedním požadavkem pro členění příjmů a výdajů je zajistit správné podklady pro výpočet základu daně z příjmů, tj. rozdělit příjmy a výdaje na zahrnované a nezahrnované do základu daně

Příklad na určení příjmů

- osobní vklad – příjem nedanový

- tržby – příjem danový

- připsán úvěr – nedanový příjem

- přijatá záloha – danový příjem

příklady na určení výdajů

- zaplacení za nákup materiálu – danový výdaj

- splátka úvěru – nedanový výdaj

- úroky z úvěru – danový výdaj

- nákup auta za 500 000 Kč – nedanový výdaj

 

Deník příjmů a výdajů

hlavní součástí danové evidence jsou údaje o výdajích a příjmech

vhodnou formou zapisování je deník příjmů  a výdajů

je to závazná podoba není předepsaná, záleží na předmětu činnosti a požadavcích podnikatele na případné podrobnější členění danových příjmů a výdajů

do něj se zapisuje zejména na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů

to znamená, že se zde nezapisují hospodářské operace, které mají charakter předpisu plateb

 

Hospodářký výsledek

jako rozdíl mezi příjmy a výdaji

jedná se o příjmy ovlivnující základ daně a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

příjmy- přijaté peníze v pokladně nebo na účtě za provedené práce a složky atd..

výdaje – úbytek v pokladně nebo na účtě tj. provedené úhrady za nákupy pro podnikatelskou činnost

 

Evidence majetku a závazků

podnikatelé, kteří vedou danovou evidenci musí zajistit evidenci majetku a závazků

patří tyto položky:

- hmotný majetek

- zásoby

- pohledávky

- závazky

forma a obsah této evidence závazně předepsána a záleží na předmětu podnikání a složitosti výrobního procesu a na spotřebách vnitropodnikového řízení

 

Kniha pohledávek a závazků

slouží k přehledu o tom, kdo a kolik dluží a komu o kolik dluží on

podrobnosti se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské činnosti

 

Kniha faktur vydaných a přijatých

evidence pohledávek a závazků z běžných dodavatelskoodběratelských vztahů mezi podnikateli

musí poskytnout tyto informace:

oddělené sledování jednotlivých pohledávek a závazků

označení (číslování) dokladů

datum a vznik pohledávky

částku

datum splatnosti a způsob úhrady

identifikační údaje

doklady podle, kterých se zapisuje jsou zejména faktury, výpis z účtu, příjmové a výdajové doklady

Ostatní pohledávky a závazky

možnost zřídit pohledávky  azávazky

např: o:

poskytnutých a přijatých bankovních úvěrů

závazků pohledávek finančním úřadům

pohledávky zaměstnancům (mzdy)

hrubé mzdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)ÚČETNICTVÍ – KDO JE VEDE – OSOBY,KTERÉ JI VEDOU,HOSP. VÝSLEDEK A ROZVAHA      

 

Účetnictví

-upraveno zákonem o účetnictví

-vedou ji právnické  osoby a fyzické osoby,které se staly účetní jednotkou

-fyzická osoba se stane když:

a) pokud její obrat za předcházející rok přesáhl 25 000 000 Kč- má povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou

b) pokud se rozhodla dobrovolně vést účetnictví- převod provede k 1.1. následujícího roku

c) pokud je zapsána v obchodním rejstříku- povinnost převést z daňové evidence ke dni zápisu

 

Hospodářský výsledek

jako rozdíl mezi výnosy  a náklady

výnosy – vyjádřené v Kč- tržby za provedené práce a služby atd.

náklady- spotřeba hospodářských prostředků cizích výkonů

 

Rozvaha

Aktiva a pasiva

dívá se na majetek ze dvou hledisek

z hlediska konkrétního druhu majetku, s nímž podnik hospodaří

z hlediska zdrojů z jakých byl pořízen

majetek podniku uspořádaný podle složení se nazývá AKTIVA (zahrnuje zejména peněžní prostředky,dlouhodobý majetek,zásoby a pohledávky)

majetek podniku uspořádaný podle toho z jakých finančních prostředků byl pořízen, se nazývá PASIVA ( zejména vlastní kapitál,úvěry a další závazky)

součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv

AKTIVA = PASIVA

 

přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku se nazývá ROZVAHA- sestavuje se na podkladě informací získaných z účetnictví

 

AKTIVA                                                                                                      PASIVA

složení majetku                                              /                                              zdroje financování majetku

 

Druhy rozvahy

podle časového okamžiku

zahajovací rozvaha – sestavuje se při založení podniku

počáteční rozvaha- sestavuje se na začátku účetního období

konečná rozvaha- sestavuje se na konci účetního období

 

Funkce rozvahy

přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje financování a poskytuje tak základ pro zhodnocení finanční situace podniku

další funkcí je zjištění hospodářského výsledku( zisk nebo ztráta)


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál účto maturita.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: účto maturita

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 38415
Materiálů střední školy: 3603
Materiálů vysoké školy: 1593
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2019 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace