Management - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Management

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 01.04.2012 13:51
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Ekonomika
Známka: 1.8
Hodnoceno: 5x
Popis: Management


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

25. Management

- proces organizování, plánování, rozhodování a kontroly s účelem stanovit a dosáhnout cíle podniku při použití všech jeho zdrojů, obecně lze říct, že je to řízení podnikových činností a dosažení stanovených cílů
- manažerské skupiny:
- na základě řídícího systému lze rozdělit manažerskou hierarchii do 3 základních skupin:

1) skupina – špičkový řídící pracovníci, kteří se nacházejí na špici řídící pyramidy a měli by se zaměřit na koncepční plánování, motivační programy a mají mít velkou odpovědnost, bývají relativně odděleny od podniku. Říká se jim top manažeři
2) skupina – manažeři středních linií, měli by se zaměřit na plánování úkolů v podniku, organizovat podřízené úseky, stanovit konkrétní cíle a rozhodovat o nejvýhodnějších variantách řešení
3) skupina – manažeři dolní (první) linie (př: mistři), měli by vykonávat činnosti vyplývající z každodenních problémů, krátkodobě plánují a každodenně motivují

Osobnost manažera
- manažer je vedoucí pracovník zabývající se řídící činností a základními požadavky, které jsou na něho kladeny jsou:
- je zodpoví, tzn. jak jsou schopni plnit, řešit úkoly – za to nesou odpovědnost
- udržuje rovnováhu mezi cíly podniku a potřebami
- myslí analyticky a koncepčně, tzn. rozebírá problém, musí rozeznat zda-li je problém důležitý
- přijímá řešení a musí rozhodovat v souvislostech
- manažer je prostředníkem tzn. musí umět vysvětlit a přesvědčit své podřízené
- manažer musí být diplomatem tzn. reprezentovat podnik a to ve vztahu ke klientům (zákazníkům) tak i k dodavatelům

Role manažera
- interpersonální – spočívá v mezilidském kontaktu vedoucího pracovníka se svými partnery mimo řízenou organizaci i v rámci organizace
- informační – role spočívá v účasti manažera při vytváření, sběru, přenosu, využití informace
- rozhodovací – spočívá v účelovém výběru jednoho řešení v rozhodovacích situacích, tato role je pro něj nejtypičtější

Předpoklady manažera
- obecné intelektuální schopnosti (dokázat nějak myslet)
- řídící a organizátorské dovednosti
- tvůrčí myšlení (myslí dopředu)
- tělesná a duševní kondice (odolnost proti velké psych. zátěži)
- komunikační a vyjadřovací dovednosti

Hlavní manažerské funkce
- typické úkoly, které vedoucí pracovník řeší při své činnosti
- patří sem:
o plánování
o rozhodování
o organizování
o motivace
o kontrola


Strategické plánování
- vyznačuje se dlouhodobostí a vysokou nejistotou, plánuje se na období delší než 5 let
- proces formulace konkrétních cílů a způsobů jejich dosažení
- postup při plánování je následující:
1) stanovení cílů
2) stanovení podnikatelské pozice
3) stanovení strategie
4) vypracování a zpracování variant
5) formulace podnikového plánu

1) stanovení cílů
- cíl je stav, kterého chce podnik dosáhnout
- cíle se mohou členit:
o podle druhů:
- peněžní př: zisk, min. náklady
- nepeněžní př: spokojenost prac,. ochrana živ. prostředí, tradice,…
o podle rozsahu:
- komplexní – ty, které nelze ihned uskutečnit
- dílčí – slouží k postupnému uskutečňování hlavního cíle
o rozšiřující (tzn. chce zavést nový výrobek, chce zvýšit prodej, kvalifikaci pracovníků)
o neutrální (získání pozice na trhu, zvýšení kapitálu nebo zisku)
o konkurující si (vylučující se) (př: zvyšovat mzdy a zvýšit náklady)

Všechny tyto cíle mohou být ovlivňovány střety a to mezi cíly podniku a osobními, nebo mezi střetem podniku a společností.

2) stanovení podnikatelské pozice
- podnik chce mít dobrou pozici a chce zvyšovat své příjmy nejméně tak rychle jako konkurence a chce investovat tak aby byl podnik konkurence schopný
- podnikatelské pozice jsou dány okolím podniku, tzn. jaké má příležitosti podnikání, co ho ohrožuje, … a pak je dána vnitřní pozicí, tzn. jeho konkurence schopnost a ta spočívá ve vývoji, zavádění nových technologií, inovaci výrobků, efektivností výroby,…
- pro stanovení podnikatelské pozice se používá SWOT

S - silní stránky podniku (strong)
- př: dostatek fin. prostředků, kvalitní řízení, rentabilita, efektivnost výroby…
W - slabí stránky podniku (weak)
- př: nízká kvalifikace pracovníků, nízká kvalita výrobků, špatná pověst
O - příležitost (oportunity)
T - nebezpečí (threats)
- př: rizika nestability na trhu nebo silná konkurence
3) stanovení celkové strategie
- manažer má možnost pozici na trhu udržet nebo ji zlepšit
- k tomu může použít:
o strategii pronikání, tzn. že chce zvýšit podíl na současném trhu, se svým stávajícím výrobkem chce více pronikat na trh
o strategie rozvoje výrobku, tzn. s novým výrobkem chce na současný trh
o strategie rozvoje trhu – se současným výrobkem se chce dostat na nový trh
o strategie diverzifikace – s novým výrobkem se chce dostat na nový trh
o ofenzivní – mít první postavení na trhu s novým výrobkem (to předpokládá zatížení vysokými náklady podnik)
o mírně ofenzivní – podnik bude na trhu jako druhý, výrobek má stejnou kvalitu jako výrobky konkurenční, ale cenu musí již přizpůsobit konkurenčním výrobkům
o defenzivní – orientuje se na udržení na trhu a klade důraz na hospodárnost
o zůstatková – vyplývá ze špatné podnikatelské pozice, protože spočívá v možnosti přiživit se na již zaběhnutém trhu nebo konkurencí opuštěným

4) vypracování a zpracování variant
- jednotlivé varianty musí podnik sladit z hlediska fin. zdrojů, personalistiky, marketingu a rozvoje výrobního programu
- musí se provést propočty podle kterých se plány vypracují a to: prodej v jednotlivých obdobích, předpokládanou rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash-flow a návratnost investic
- na základě toho se provede: 5) formulace podnikového plánu


Operativní plánování
- je odvozeno od strategického
- je krátkodobé
- zaměřuje se na detailní opatření a musí se přizpůsobit měnícím se podmínkám
- patří sem: plán výroby, odbytu, personálu,…


Rozhodování
- výběr z určitých možností jak řešit daný problém a snaha zvolit řešení nejvhodnější
- předpoklady pro rozhodování:
o existuje více než 1 řešení
o existují kritéria pro rozhodování
o existuje dostatek informací
- rozhodování je procesem, kterým lze stanovit určitý algoritmus tj. řada kroků jimiž lze dospět k určitému řešení
- fáze rozhodovacího procesu:
1) objevení problému – umět včas rozeznat rozhodovací situaci a formulovat problém
2) popis rozhodovací situace – tj. získání potřebných informací
3) analýza rozhodovací situace – tzn. posouzení situace z hlediska cílů
4) popis možných variant řešení – tzn. stanovit jednotlivé varianty
5) výběr kritérií – stanovujeme kritéria
6) rozhodnutí – výběr optimální varianty

Metody rozhodování:
- porovnávání kladů a záporů – stanovit hlediska rozhodování a k jednotlivým variantám připisovat plusy a mínusy
- bodové hodnocení – spočívá v přiřazování počtu bodů podle pořadí důležitosti
- matematické metody – na základě matematických propočtů

Organizování
- stanovení a zajištění činnosti a vzájemných vztahů lidí při plnění určitých úkolů a cílů
- základní podstatu organizování vyjadřuje systém OSCAR

O – objecitvec – cíle – každá skupina pracovníků se sdružuje za účelem splnění určitého cíle
S – specializace – každý z členů kolektivu plní určité úkoly podle zájmu a schopností, v podstatě je to dělba práce podle určitých hledisek
C – koordinace – činnost všech členů kolektivu musí mít určitý časový a věcný řád
A – autorita – pravomoc – je to souhrn práv a moci, které jsou pracovníkům trvale přiděleny
R – responsibility – zodpovědnost – závazek splnit delegované (přenesené) úkoly a nést určitá rizika

Pravomoci a odpovědnost tvoří kompetence a podle kompetencí rozlišujeme:
- centralizaci – kompetence jsou shromážděny v ústředí a podřízeným jsou ponechány jen malé kompetence

 

- výhody – možnost koordinace a jednotné provádění činností
- nevýhody – nízká motivace a malý zájem na výsledcích práce

- decentralizace – odnímání pravomocí ústředí a přenesení kompetencí na podřízené
- výhodou je, že podřízení mají možnost rozhodovat a jsou zainteresováni na výsledcích práce
- nevýhodou je, že rozhodnutí může být zdlouhavé

 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Management.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Management

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39606
Materiálů střední školy: 3607
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace