Psychologie, disciplíny, historický vývoj - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

Psychologie, disciplíny, historický vývoj

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 17.03.2012 13:19
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: Základy společenských věd
Známka: 1
Hodnoceno: 8x
Popis: Maturitní otázka - Psychologie, její předmět, disciplíny, historický vývoj


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

PSYCHOLOGIE = z řečtiny(psyché= duše, logos = rozum)
- přírodně společenská věda o člověku
- věda o duševním životě člověka, o psychice, chování a jednání člověka, snaží se chování člověka předpovídat, chápat a vysvětlovat
- původně součástí filosofie
- za zakladatele psychologie se považuje Aristoteles - spis O duši = Peri psyché
- Hippokrates rozdělil psychologické osobnosti podle tělních tekutin: sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik
- rozvoj psychologie jako samostatné vědy od 2. pol. 19. stol.
- vznik psychologie jako vědy se datuje roku 1879 podle vzniku 1. psychologické laboratoře v Německu v Lipsku, zakladatelem je německý filosof Wilhelm Wundt
Psychika - předmět zkoumání psychologie,
- jeden z projevů života (umožňuje přežití)
- má ji nejen člověk, ale i zvířata - odlišnou
- je duševní život člověka - to jak se chová, prožívá, jak reaguje na podněty

Předmětem psychologie:
1) chování: vnější projevy, pozorovatelné i okolím, jezkoumatelé
- zahrnuje všechny činnosti, pohyby, jednání, reakce, řeč, výrazy člověka
a) expresivní - vyjadřuje skutečné smýšlení a pocity, nepředstírané (děti, blázni,…)
b) adaptivní - účelně se přizpůsobuje dané situaci (neprojevujeme navenek své pocity – předstírání, zastírání)

2) prožívání: vnitřní psychologická činnost organismu
- je subjektivní- pouze jedinec sám zná jeho pravý obsah
- chování a prožívání se vzájemně doplňují

Vědomí: to, co si člověk uvědomuje z vlastního duševního života (sebe, okolí)
Nevědomí(podvědomí je od Freuda): to, co si člověk neuvědomuje z vlastního duševního života
Mezi vědomím a nevědomím existují přechodné stavy: usínání, probouzení, horečky, nemoci, halucinace...


Psychologické disciplíny
1) Základní (teoretické)
- obecná psychologie- věnuje se základním teoretickým otázkám psychologie (problematika poznávacích procesů, citového života, chování…)
- psychologie osobnosti- zabývá se jedincem, zkoumá a vysvětluje podobnosti a odlišnosti mezi lidmi
- sociální psychologie- zajímá ji působení malých i velkých skupin na člověka a jeho život v nich, zkoumá vliv společnosti na psychiku člověka
- vývojová psychologie (ontogenetická) - zabývá se vývojovým období člověka, zkoumá vývoj psychiky jedince od narození po smrt
- psychopatologie- zabývá se psychickými poruchami a potížemi, zkoumá jejich příčiny vzniku a hledá léčebné metody, které je odstraňují (fetišizmus, bulimie,…)
- srovnávací psychologie- zkoumá a srovnává poznatky jednotlivých disciplín např. chování zvířat a lidí
- psycholingvistika- řeší vztah mezi myšlením, řečí a jazykem

2) Aplikované (praktické)
- klinická psychologie- řeší otázky diagnostiky, terapie i prevence duševních chorob i poruch, vztahy lékaře k pacientovi, pacienta k nemoci apod.
- pedagogická psychologie–zabývá se výchovou a vzděláním
- psychologie práce- zabývá se vnitřními a vnějšími podmínkami pracovního procesu, včetně mezilidských vztahů, výběru pracovníků, tvorby pracovních týmů
- forenzní (soudní) psychologie- zkoumá psychologii pachatelů trestných činů, zabývá se studiem zločinnosti atd.
- psychologiesportu, umění, reklamy, zdraví, dopravy, ….
- mezi hraniční psychologické disciplíny patří tzv. speciální např. zoopsychologie, biologická psychologie,…
Historický vývoj psychologie:
1. experimentální psychologie
- za zakladatele je považován W. Wundt
- r. 1879 v Lipsku založena 1. psychologická experimentální laboratoř
- vědecké výzkumy, zkoumá lidské vnímání, metoda vědecké introspekce – zachycení průběhu emocí

2.behaviorismus
- z anglického slova behaviour = chování, psychologie -> věda o chování
- zakladatel v USA - John B. Watson
- někdy bývá nazýván S-R psychologie (stimul = podnět, response = reakce, odpověď)
- zabývající se objektivně pozorovatelnými reakcemi organismu – reakce na podněty, kladení důrazu na učení, výchovu, neuznávání vrozených psychických dispozic
- další představitel I. P. Pavlov - ruský psycholog a fyziolog
- zabýval se reakcí organismu na podněty z okolí
- podmíněný a nepodmíněný reflex
- pokusy se psy

3. hlubinná psychologie - psychoanalýza
- psychoanalýza = obecná teorie o duši, rozbor duše, snaží se proniknout do hluboko uložených prožitků člověka, do podvědomí
- zakladatelem je vídeňský Moravan psychiatr Sigmund Freud
- zkoumal teorii osobnosti → zjistil vztah mezi minulou zkušeností člověka a jeho současnými problémy – vliv nevědomí na chování člověka
- užíval hypnózy, která vyvolává vzpomínky
- podle Freuda jsou rozhodujícím činitelem psychického vývoje jedince pudy, zejména sexuální pud = libido
- napsal dílo Výklad snů
- rozlišil 3 části osobnosti: IDO, EGO a SUPEREGO


4. analytická psychologie
- představitel švýcarský psycholog Carl Gustav Jung
- existuje společné kolektivní nevědomí lidstva, které je souborem předobrazů (archetypů), ze kterých se zrodila naše kultura
- archetyp = společné nevědomí lidstva, u jedince se projevuje skrze sny a fantazii

5. tvarová psychologie
- psychické děje vystupují jako celky - celek je víc, než suma částí
- duševní procesy je třeba chápat jako celky, nelze oddělovat jejich biologické, psychické a sociální jevy a procesy
- zakladatelé Max Wertheimer a Wolfgang Köhler
-další představitel K. Lewin

6. humanistická psychologie
- vznik po 2. světové válce, C. R. Rogers a A. H. Maslow
- klade důraz na prožívání životních situací
- zaměřuje se na seberozvíjení, seberealizaci, tlaky zvnějšku do jisté míry znemožňují seberealizaci člověka

7.kognitivní, poznávací psychologie(cognitiv = poznávat)
- zakladatel Jean Piaget, představitel Georgie A Kelly
- za rozhodující procesy považuje poznávací procesy, kterými si vytváříme tzv. obrazy vnějšího světa
- studuje paměť a vykládá poznání něčeho jako zpracování informací
- soustava prožitků spojení vnějšího projevu vnitřních reakci
- snaží se definovat chování člověka, zkoumali třeba proč si člověk něco myslí a chová se jinak než simyslí

 

 

Vývoj psychiky
- první psychický jev (čití) vznikl zároveň se vznikem nejjednodušší nervové soustavy → další vývoj nervové soustavy, vyvolaný interakcí živočišných organismů s prostředím, vznikaly další psychické jevy → vznik lidské psychiky podmínily zvláštní faktory
- vznik lidské psychiky se v průběhu historického vývoje lidstva neustále vyvíjela a i dnes se psychika po celý život vyvíjí a mění


a) fylogeneze (vývoj psychiky u živočichů)
- síťová (difúzní) nervová soustava- nejnižší forma NS
- skládá se z rovnoměrně rozptýlených nervových vláken
po celém těle živočicha → reaguje na přímý dotyk → mají již počitky
- u vícebuněčných živočichů (u láčkovců např. medúzy)
- uzlová (gangliová) nervová soustava- seskupení nervových buněk do uzlů
- největší seskupení buněk je v přední části těla, kde se
hromadí receptory → primitivní mozek
→ vrozené nervové dráhy, po kterých probíhají nepodmíněné reflexy
→ instinktivní chování
→ analýza (např. rozlišení barev a tvaru)
→ syntéza (např. spojování podmíněného podnětu
s nepodmíněným)
→ vznik dočasných spojů - podmíněné reflexy
→ schopnost mít různé druhy počitků (zrakové, sluchové, čichové, aj.)
- trubicová nervová soustava- skládá se z ústředního, obvodového a vegetativního nervstva
- zvětšování objemu a složitosti stavby mozku
→ vykonávání složitých analyticko-syntetických činností
→ vytváření složitých podmíněných reflexů
→ na delší dobu uchovávat stopy v mozkové kůře
→ uskutečňuje se složitý odraz objektivní skutečnosti (čití a
vnímání)
→ paměť, představy, pozornost a city
→ setkáváme se s formami vůle a s konkrétním myšlením
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál Psychologie, disciplíny, historický vývoj.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: Psychologie, disciplíny, historický vývoj

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 42705
Materiálů střední školy: 3655
Materiálů vysoké školy: 1597
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2021 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace