zásoby 2 - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

zásoby 2

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 27.01.2012 14:42
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: účtnictví
Známka: Nehodnoceno
Hodnoceno: x
Popis: účtování zásob


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

Zásoby - patří do oběžného majetku, tzn. jedná se o takové složky majetku, u nichž dochází k jednorázové spotřebě nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiné majetkové složky. Zásoby se zahrnují do nákladů v souladu s účetními postupy jednorázově, a to v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování a v dalších případech, kdy dochází k jejich úbytku.
- V účtové osnově jsou v 1. účtové třídě, účtová skupina 11 – materiál, 12 – zásoby vlastní výroby,
13 – zboží.

Členění zásob:
materiál – základní materiál (suroviny), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly a další movité věci s dobou použitelnosti kratší než jeden rok bez ohledu na jejich výši ocenění

zásoby vlastní výroby včetně zvířat patřících do zásob – nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata

zboží – movité věci, které účetní jednotka pořizuje za účelem dalšího prodeje

Oceňování zásob - Zásoby se oceňují podle zákona o účetnictví.
Pořizovací cenou – oceňují se tak všechny nakoupené zásoby (materiál, zboží)
pořizovací cena je cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením
vedlejší pořizovací náklady: externí a interní přepravné, clo, provize, pojistné při přepravě, náklady na zpracování materiálu (externí, interní)
vedlejší pořizovací náklady se do nákladů zahrnují až v momentu úbytku příslušné zásoby, k níž se věcně vztahují
Ve vlastních nákladech – oceňují se vlastní výrobky, zásoby, které jsou výsledkem vlastní činnosti (nedokončená výroba, polotovary, vlastní výrobky)
vlastní náklady jsou přímé náklady spojené s výrobou (spotřeba materiálu, mzdy), část nepřímých nákladů, které se s výrobou spojují
za vlastní náklady se považují buď skutečné náklady nebo náklady předem stanovené podle předběžných kalkulací a tyto náklady musí vycházet z konkrétních podmínek technických, technologických a ekonomických
Oceňování při vyskladnění zásob:
Při nákupu materiálu dochází často k tomu, že ceny jednoho druhu materiálu jsou různé jak od různých dodavatelů, tak i od jednoho dodavatele v různé době dodání. Tím mohou vznikat různé komplikace, zejména při oceňování vydaného materiálu ze skladu. Úbytek materiálu se uskutečňuje v pořizovacích cenách, ve kterých je materiál evidován na skladě. Tohoto způsobu lze použít jen tehdy, když je skutečně známo, ze kterého přírůstku zásob došlo k výdeji.
Ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem
vážený průměr proměnlivý – po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu se zjišťuje i nový průměr
vážený průměr proměnlivý =
materiál na skladě v Kč + poslední přírůstek v Kč
materiál na skladě v množství + poslední přírůstek v množství
vážený průměr periodický – průměr se nezjišťuje po každém jednotlivém přírůstku materiálu, ale vypočítá se jediný průměr za určité období ne delší než 1 měsíc. Takto zjištěná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaného materiálu v dalším období
vážený průměr periodický =
materiál na skladě v Kč na počátku období + přírůstek za období v Kč
množství mat. na skl. na poč. období + přírůstky v množství na období
Ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu (FIFO) – výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá
Účtování zásob – způsob A, B:
Všechny druhy zásob možné účtovat podle způsobu A nebo B.
Způsob A – nakupované zásoby se v průběhu roku zaúčtovávají na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účtové třídě a do nákladů se dostávají až při jejich spotřebě (na základě výdejek)
účetní případy – dodavatelské faktury za nákup materiálu, náklady související s pořízením, příjemky vyhotovené ve skladech při přejímce materiálu, úhrady dodavatelských faktur, výdejky na materiál vydaný ze skladů
Způsob B – nakupované zásoby se v průběhu roku zúčtovávají přímo do nákladů a na majetkových účtech v 1. účtové třídě se účtuje až při roční uzávěrce, kdy se zaúčtují zůstatky materiálu na skladě. Při tomto způsobu je nutné vést skladovou evidenci na analytických účtech běžně, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období. Vyžaduje provádění inventarizace k 31. 12. běžného roku, tj. v den, ke kterému se uzavírají účetní knihy. Vnitropodnikové služby, které slouží s přepravou dodávek zásob se aktivují, účtují se na vrub účtu 501 souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62 – Aktivace. Roční spotřeba materiálu je vykázána jako součet počáteční zásoby a nákupu snížená o konečnou zásobu zjištěnou při inventarizaci.
Rozdíly v účtování materiálu a zboží:
Materiál: Zboží:
1. Rozvahové účty
111 – Pořízení materiálu 131 – Pořízení zboží
112 – Materiál na skladě 132 – Zboží na skladě a v prodejnách
119 – Materiál na cestě 139 – Zboží na cestě
191 – Opravná položka k materiálu 196 – Opravná položka ke zboží
2. Výsledkové účty
501 – Spotřeba materiálu zde není obdobný účet, protože zboží
se nepoužívá pro výrobu, ale k prodeji
542 – Prodaný materiál 504 – Prodané zboží
642 – Tržby z prodeje materiálu 604 – Tržby za zboží
Nákup materiálu:
výběr dodavatele, uzavření kupní smlouvy, uskutečnění dodávky včetně dopravy, převzetí dodávky, zaplacení
Způsob A: 111/321(211)
Způsob B: 501/321(211)
Nákup materiálu z dovozu:
účtován podobně jako nákup v tuzemsku, pouze s tím rozdílem, že clo a DPH vyúčtovává příslušný celní orgán, což účetní jednotka eviduje na účtu 379 – Jiné závazky.
celnímu úřadu se platí clo a DPH, clo je součástí ceny pořízení a DPH si ÚJ nárokuje vrácení u finančního úřadu (pokud je plátce DPH)
základem pro výpočet DPH je celní hodnota zboží + clo
Kurzové rozdíly:
Česká obchodní firma prodává zboží do zahraničí, FaV je na 2000 €, kurz dle kurzovního lístku 31,20 Kč/€, na BÚ 62 000,–
FaV za prodej zboží 2000 € (31,20 Kč/€) 62 400,– 311/604
VBÚ – úhrada FaV 62 000,– 221/311
kurzový rozdíl 400,– 563/311
Kurzové rozdíly vznikají i ve chvíli, kdy zahraniční faktura nebyl uhrazena do konce roční uzávěrky, pohledávky a závazky se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni kurzem, který stanový ČNB, rozdíl se účtuje na 563, 663.
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál zásoby 2.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: zásoby 2

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39378
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace