česká PRÓZA 2. poloviny 19. století - Všichni Všem


Materiál je formátu doc

česká PRÓZA 2. poloviny 19. století

Detail materiálu

Autor:
Přidáno: 17.11.2010 09:44
Kategorie: Maturitní otázky
Předmět: český jazyk a literatura
Známka: 1
Hodnoceno: 1x
Popis: česká PRÓZA 2. poloviny 19. století


Stáhnout materiál

Oznámkuj materiál: 1 2 3 4 5

Nahlásit materiál

Doporučit přátelům
Náhled materiálu: Pozor! Náhled nemusí odpovídat skutečnosti. (v náhledu chybí obrázky a formátování se může lišit)

10. Česká próza 2. poloviny 19. století


• Kritický realismus
Realismus ve své nejplnější podobě, to jest se všemi atributy jako v západních literaturách, přináší až prozaická tvorba kritických realistů. Období předcházejících básnických generací májovců, ruchovců a lumírovců lze charakterizovat spíše jako nástup realismu v české literatuře. Ne všechna díla následujících autorů však splňují kritéria kritického realismu.
Specifické rysy kritického realismu:
• Kritičtí realisté u nás se diferencovali do dvou podob: autoři historické prózy a prózy s venkovskou tematikou.
• Autoři kritického realismu vstoupili do literárního života v 19. století, ale jejich tvorba pokračovala i do století dvacátého (tzn. tvorba realistů probíhala současně s mnoha moderními uměleckými směry).
• V případě českého kritického realismu nelze hovořit o realismu, jež by komplexně zobrazoval celou společnost (tak jako např. v literatuře ruské nebo francouzské). Naši autoři pozorně sledovali sociální prostředí určitého kraje, popřípadě se soustředili na osudy jedné postavy, zúžili literární záběr a kladli důraz spíše na realistický detail – drobnokresba.
• Venkovská próza
O venkovskou tematiku byl v naší literatuře vždy velký zájem. Souviselo to s romantickým pohledem na venkovský lid jako na mravně nedotčené jádra, kde existovaly neporušené lidské vztahy (vliv Rousseaua). Kritičtí realisté pochopili, že starý ráz venkova se změnil – spisovatelé si všímali, jak rozvoj tržního systému deformuje lidi a jak se generační spory mění v peněžní.
Karel Václav Rais (1859–1926)
Karel Václav Rais je jedním z představitelů českého kritického realismu, v jeho zprvu výrazně realistickém díle nastal později obrat k idealizaci venkovského člověka. Byl mistrem povahokresby vybudované na zjevných projevech postavy (gesta, hlas, řeč).
Rais vystudoval učitelský ústav, potom působil jako kantor na Hlinecku a později v Praze. Raisovy knihy jsou tematicky spjaty s prostředím, které důvěrně znal – s venkovem v rodném Podkrkonoší a na Vysočině.
Výminkáři – kniha povídek o konfliktech staré generace s jejich podnikatelsky bezohlednými dětmi. Hrdiny jednotlivých většinou tragických příběhů jsou stařenky a starci, kteří se jeví jako překážka v hromadění zisku mladých. Proto jsou odstrkováni, ponižováni a mnohdy i nenáviděni.
Kalibův zločin – román s naturalisticko–psychologickými momenty, jež měl svůj prapůvod ve zprávě v tisku. Dobrácký starý mládenec Vojta Kaliba miluje vášnivě mladou Karlu, jež si ho nakonec bere za manžela. Neobratný Vojta je však ženou klamán a manželství se nakonec rozpadá. Když zjišťuje, že Karla již dávno patří jinému muži, který je současně otcem jejího dítěte, zabíjí svou ženu. Sám nakonec umírá.
Zapadlí vlastenci – román věrně vystihuje zásluhy vlasteneckých kantorů a lidových kněží na tvorbě národního uvědomění v nejodlehlejších částech naší země, ve sklonku národního obrození. Hrdinou knihy je nedostudovaný učitelský mládenec Karel Čermák, jenž našel svůj domov i práci v zapadlé horské osadě.
Západ – umělecky nejvyzrálejší Raisova kniha, románová kronika ze sklonku života faráře Kalouse. Vykresluje do detailů život na Hlineckém venkově. Pozornost je ale soustředěna především na duševní svět Kalouse.
O ztraceném ševci – dvoudílný román, který líčí národní a sociální poměry v Podkrkonoší.
Pantáta Bezoušek – úsměvná povídka. Bezoušek, venkovský sedlák, přijíždí do Prahy za svým synem. Povídka je vlastně konfrontací dvou světů.
Tereza Nováková (1853–1912)
Vzorem pro literární tvorbu se jí stala Karolína Světlá. Do literární historie se zapsala romány z východních Čech, jež se zabývají náboženskými a sociálními proudy mezi venkovským lidem na vysočině. Většina jejích románů jsou knihy monografické.
Jan Jílek – román přibližuje osudy českého evangelíka.
Jiří Šmatlán – kniha o duchovní cestě tkalce, který nakonec nachází naději na spravedlivé uspořádání lidské společnosti v socialismu.
Na Librově gruntě, Děti čistého živého – román o náboženské sektě abrahamistů.
Drašar – román přibližující tragický život obrozeneckého kněze.
Antal Stašek (1843–1931)
Svým dílem je těsně spjat s rodným Podkrkonoším. Díky svému výhradně levicovému smýšlení byl přiřazen ke komunisticky orientované skupině autorů. Staškův život byl protkán mnoha zahraničními pobyty.
V textech jsou uplatněny životní zkušenosti z podkrkonošského prostředí, díky povahokresbě poznáváme rozmanité spektrum lidových postav. Vše je však většinou nasměrováno k zobrazení národních nebo sociálních konfliktů.
O ševci Matoušovi a jeho přátelích – román, jehož námět vycházel ze skutečných událostí. Vznikl vlastně přepracováním povídky Švec Matouš. Hlavní hrdina, švec Matouš, zasvětil celý život boji proti utlačovatelským metodám soudobé společnosti. Sledujeme přerod vlastence v uvědomělého proletáře, který se na konci příběhu seznamuje s myšlenkami Komunistického manifestu. Je dokonce vězněn a nakonec uniká před policií za hranice.
V temných vírech – historický román se sociální tematikou.
Blouznivci našich hor – povídka o duchařském hnutí v rodném Staškově kraji.
• Regionální realističtí spisovatelé
Josef Holeček (1853–1929)
Jihočeský autor z Vodňanska, jenž je autorem desetidílné románové kroniky
Naši – zde holeček zachytil život jihočeského lidu, zejména sedláků, ale také jejich tradice a názory. Naši jsou glorifikací venkovského lidu.
Jan Herben (1857–1936)
Ve svém díle vycházel z národopisného studia venkovského lidu Slovácka. Největší význam má románová kronika Do třetího a čtvrtého pokolení, v níž autor na osudech tří generací ukázal historické i společenské proměny moravského Slovácka od 18. století až do doby Herbenova mládí.
Karel Klostermann (1848–1923)
Jeho povídky zachycují život šumavských sklářů, dřevorubců, vorařů, ale také pytláků, současně jsou podmanivým obrazem šumavské přírody. Díla:
Ze světa lesních samot, V ráji Šumavském či jihočeská selská kronika Mlhy na Blatech.
Jindřich Šimon Baar (1869–1925)
Kněz původem z Klenčí pod Čerchovem věnoval celé své dílo Chodsku, které zobrazil se všemi jeho zvyky, tradicemi i psychologií jeho obyvatel.
Osmačtyřicátníci,
Paní komisarka – románová trilogie.
Lůsy – zde vylíčil národnostní a sociální poměry na Chodsku ve 40. letech 19. století, kdy probíhal v regionu spor o obecní lesy mezi chalupníky a sedláky.
Jan Cimbura – obraz jihočeského sedláka, který se pro Baara stal ideálem selského života. Baar vnímal českého sedláka jako pravého nositele národních tradic, považoval ho za morální vzor ve společnosti.
• Historická próza
Politická situace na konci 19. století sama předurčovala zájem o naši národní minulost. Pohled do minulosti byl navíc motivován povzbuzením ducha, v českých dějinách se hledaly i paralely k soudobému společenskému dění. Ne všichni hodnotili českou minulost stejně – někteří autoři spatřovali vrchol demokratických snah v husitství, jiní zase spojovali perspektivy Čechů se šlechtickými vrstvami.
Václav Beneš Třebízský (1849–1884)
Pro své neskrývané sympatie k prostým lidovým vrstvám byl velmi oblíbeným autorem. Projevilo se, že autor byl knězem, protože se v díle snaží čtenáře umravňovat, poučovat a vychovávat v křesťanském duchu. Dílo:
Bludné duše – povídka, jež pojednává o vzbouření sedláků na Slánsku v době josefínské.
Trnová koruna – román z doby pobělohorské.
 


...
pokud chcete materiál celý, musíte si jej stáhnout (stažení je zdarma)

 
novinky

Přidat komentář

Ohodnoť materiál česká PRÓZA 2. poloviny 19. století.


 
typ

Podobné materiály

Podobné materiály k materiálu: česká PRÓZA 2. poloviny 19. století

Česká meziválečná literatura
Česká literatura 2. poloviny 20. století
Česká meziválečná próza
Česká poezie - 4. období 70. - 80. léta
Česká poezie - 3. období (2.pol. 50. let až 60. léta).
Česká poezie - 2. období (1948-1956)
Česká poezie - období (1945-1948)
18. Česká moderna
18. Česká próza od roku 1968 po současnost
16. Česká poezie mezi dvěma světovými válkami
13. Česká literární moderna a buřiči
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století
Česká moderna
Česká literatura v exilu a samizdat
česká próza po roce 1945 do 70. let 20. století
česká próza od 70. let 20. století do současnosti
česká poezie od roku 1945 až po současnost
česká POEZIE 2. poloviny 19. století
česká meziválečná PRÓZA
Próza za okupace
Psychologická próza
Společenská próza
Světová próza 1. poloviny 20. století
česká proza meziválečná
česká próza od roku 1969 do současnosti
česká próza v letech 1945 - 1968
česká próza mezi dvěma válkama
13) česká historická próza 19. a 20. století
Česká próza 70., 80. a 90. let 20. století
Historická próza v české literatuře 19. a 20. století
Česká próza mezi světovými válkami
Česká realistická próza na přelomu 19. a 20. stol. ; historický román
Próza po roce 45
Světová literatura 2. poloviny 20. století
23. Světová literatura druhé poloviny 20. století
14. Světová literatura první poloviny 20. století
Tradice světové literatury od počátku do poloviny
Hlavní směry a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století
Filozofie 18. a 19. století
Literatura 19. a 20. století
Světová Literatura 1. polovina 20.století
1.pol.20.století u nás
Tělovýchovné a sportovní systémy 19 století
Filozofie 20. století
Literatura přelomu století (19. – 20.) – moderna
22. Drama 20. století
21. Vývoj dramatu od baroka do konce 19. století
12. Evropské literatury konce 19. století
Umělecké směry konce 19.století
České divadlo - 1. polovina 19. století.
10. Literatura 19. století, České národní obrození
Vývoj českého dramatu do konce 19. století
Umělecké směry 19. a 20. století, č. moderna, Buřiči

 

lupa
Rychlá navigace
přejdi rychleji k hledaným materiálům


 
statistika
Statistika
Jak jsme na tom?

Studentů: 39441
Materiálů střední školy: 3604
Materiálů vysoké školy: 1596
Středních škol: 806
Vysokých škol: 63© 2010 - 2020 Všichni Všem - Smluvní podmínky | Kde to jsem? | Kontakty | Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace